Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС
В Дирекция ОДОП
постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-43/ 06.02.2017 г.Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е износител на диворастящи гъби – сухи и замръзени. Има клиент – фирма, регистрирана в Република Чехия. Получателят на стоките има изискване към дружеството: да се доставят договорените количества до складовата база в Чешката република /уговорено място в местоназначението, DDU/. Второто условие е плащането на всяка партида да става след пристигане и получаване на стоките в Чехия /отложено плащане на цената/. За целта контрагента има възможност да извършва плащанията лично или чрез свой представител от собствената им банкова сметка, разкрита в България – по сметка на дружеството, също в българска банка.
С оглед описаната фактическа обстановка е поискано компетентно становище във връзка с облагането на тези доставки по ЗДДС и евентуално ускорено възстановяване на данъчен кредит от дружеството по чл.92, ал.3 от ЗДДС.
Предвид изложената фактическа обстановкаи относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид разпоредбите на ЗДДС, за да е приложим този режим за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната към датата на данъчното събитие.
2. Получателят е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие.
3. Предмет на доставката са стоки по смисъла на чл. 5 от ЗДДС.
4. Доставката е възмездна.
5. Транспортиране на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.
За такива доставки се прилага нулева ставка на данъка по чл.53, ал.1 от ЗДДС.
Необходимо е да се има предвид, че документите за доказване на ВОД са регламентирани в чл. 45 от ППЗДДС.
В запитването не е изяснено дали клиентът от Чехия има валиден ДДС номер.
Във вашия казус, при доставката на стоката на чешката фирма с валиден ДДС номер и транспортирането на стоката от територията на страната до територията на Чехия, е налице вътреобщностна доставка. Същата е възмездна /независимо, че е договорено отложено плащане/ – плащането се осъществява по банков път. При тази хипотеза всичките условия за вътреобщностна доставка ще са изпълнени.
Във връзка с прилагането на чл.92, ал.3 от ЗДДС следва да се има предвид следното:
По смисъла на чл.92, ал.3, т.1 от ЗДДС, данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка.
По силата на чл. 68, ал. 6 от ППЗДДС, сумите от получените от лицето авансови плащания по доставки не се включват при изчисляване на съотношението по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС.
Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период, съгласно чл. 70, ал. 2 от ППЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги по предпроектни проучвания за генериране на слънчева енергия, използвана за собствени нужди в избрани индустриални обекти в трета страна.

Изх.№ М-26-П-97 Дата: 21.03.2019 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 21; ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл.

Самофактуриране и документиране на доставки

ОТНОСНО: Самофактуриране и документиране на доставки В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност