Писмо с Изх. 1_ИТ-00-78/01.11.2018 г.; ЗЗО, чл. 33, ал. 2 ; ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2 ; ЗЗО, чл. 40а, ал. 1 ; ; Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в

1_ИТ-00-78/01.11.2018 г.
ЗЗО, чл. 33, ал. 2
ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2
ЗЗО, чл. 40а, ал. 1

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е описана следната фактическа обстановка:
През м.юли 2016 г. сте завършила УНСС, като от м.ноември 2016 г. до края на 2017 г. сте работила и осигурявала в Чехия. В края на м.януари 2018 г. заминавате за Азия, където пътувате до м.май 2018 г. През м.юни 2018 г. сте била в Испания по доброволническа програма на ЕС в продължение на един месец.
Във връзка с изложеното сте поставила следните въпроси:
1.Какви документи е нужно да представите за да възстановите здравно-осигурителните си права?
2.Какво следва да представлява и съдържа документа от работодателя Ви в Чехия, с който да се покаже, че сте се осигурявала в друга страна членка на ЕС?
3.Поради каква причина не сте осигурявана м.март, април и юни 2016 г., при положение, че съм била студентка в УНСС?
С оглед на така зададените въпроси, изложена фактическа обстановка и предвид относимите нормативни разпоредби, изразяваме следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса, е определен в чл.33 от Закона за здравно осигуряване. Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЗО).
От 1 януари 2007 г. Република България е страна-членка на Европейския съюз и от тази дата се прилагат координационни регламенти в областта на социалната сигурност. В тази връзка в ЗЗО са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл.33, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗЗО).
По силата на чл.33, ал.2 от ЗЗО не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
При условие, че спрямо лице е приложимо законодателството за социална сигурност на друга държава-членка, определено по реда на координационните регламенти, за този период същото няма задължение за внасяне на здравно-осигурителни вноски в НЗОК.
За да удостовери факта, че подлежи на здравно осигуряване в друга държава-членка, следва да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.
Едва след представяне на европейски формуляр за приложимо законода-телство може да бъдете освободена от задължението за заплащане на здравни вноски в Република България и то само за периода на осигуряване в другата държава.
За периодите, за които не са представени такива документи липсва основание лицето да бъде освободено от задължително осигуряване в НЗОК по силата на чл.33, ал.2 от ЗЗО. Това се отнася и за периоди от месеца, необхванати от представен документ в случай, че лицето представи документ, удостоверяващ периоди, които не покриват пълен месец.
За коригиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава-членка е необходимо същите да представят в компетентната териториална дирекция или офис на НАП удостоверение, от което да са видни периодите на здравна осигуреност съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
Предвид изложеното, за коригиране на здравноосигурителния Ви статус и за да удостоверите факта, че попадате в кръга на лица по чл.33, ал.2 от ЗЗО, следва да представите формуляр, издаден от компетентната институция на Чехия/Испания, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава-членка.
По трети въпрос:
При сега действащата нормативна база, свързана със Закона за здравно осигуряване относно задължително здравно осигуряване на студентите следва да се има предвид следното:
На основание чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО за сметка на държавния бюджет се осигуряват, освен ако не са осигурени по реда на ал.1 от същата норма, студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка.
Разпоредбата на чл.40, ал.3, т.2 от закона се прилага за всички лица, попадащи в персоналния обхват на чл.33 от ЗЗО, за целия период, през който те имат статут на студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст. Следователно, ако отговарят на условията за осигуряване за сметка на държавния бюджет, студентите не дължат здравноосигурителни вноски за периода, през който са студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст.
Статутът на студентите е регламентиран в Закона за висшето образование (ЗВО) и правилниците на съответните висши учебни заведения. На основание разпоредбите на чл.67 и чл.74 от ЗВО, статут на студент, докторант и специализант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване след успешно завършване на курса на обучение, както и при напускане или преместване.
В съответните правилници за дейността на автономните висши училища са изброени и случаите, при които студентите могат да прекъснат обучението си, без да загубят студентските си права.
Здравноосигурителния статус на студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст следва да се извършва в съответствие с разпоредбата на чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване.
Изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус на лицата се извършва по искане на заинтересованите лица. Исканията за корекция на здравен статус следва да са придружени с документи, доказващи съответните обстоятелства.
В този смисъл, за да бъде коригиран Вашия здравноосигурителен статус за периодите на обучение, е необходимо да удостоверите в териториалната дирек-ция на Националната агенция за приходите статута си на студент – редовно обуче-ние във висше училище (до навършване на 26 години) чрез документ, издаден от учебното заведение, в който да са посочени периодите и формата на обучение.

Относно пребиваването Ви в държава от Азия следва да имате предвид, че в ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които преби-вават продължително в чужбина/държава извън Европейския съюз/. С разпоредбата на чл.40а от закона е предоставена възможност за освобождаване на тези лица от задължи-телно здравно осигуряване при определени условия. Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно-осигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година, след подадено заявление до компетентната териториална дирекция на НАП. Във Вашия случай, видно от изложената фактическа обстановка, пребиваването в чужбина е под 183 дни за календарната 2018 г., поради което считаме, че посочената разпоредба е неприложима. За този период дължите вноски за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №20-00-322 от 16.11.2018 г.

Изх. №20-00-32216.11.2018 г. Чл. 45, ал.1,3,5 ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-322/31.10.2018 г. относно прилагането на

Запитване относно прилагането на новите правила в ДОПК за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване; УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ; Писмо с Изх. От представената във Вашето з

Изх. № М-26-У-28Дата: 05.11.2019 г. ДОПК, чл. 71б, ал. 2, т. 3 ОТНОСНО: Запитване относно прилагането на новите правила в ДОПК за изготвяне на документация

Данъчното третиране на разходи за обучение по договор за придобиване на квалификация по чл.229 от КТ

Изх. № 24-32-289……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: Данъчното третиране на разходи за обучение по договор за придобиване на квалификация по чл.229 от КТУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНАЙОТОВ,В отговор