2_177/16.03.2017г.

2_177/16.03.2017г.

Наредба№Н-18 от 2018 г. чл.4, т.8
ЗДДФЛ чл.9, ал.2
ЗДДС чл.113, ал.3, т.7
ЗКПО чл.10, ал.2 и ал.3

В Дирекция НАП е постъпило Ваше писмено запитване, в което е описано, че дружество Ви е било клиент на адвокат за завеждане на дело към неизряден платец на дружеството Ви. След извършена служебна справка е установено, че адвокатът не е регистрирано по ЗДДС лице.
За извършените услуги адвокатът Ви е издал няколко договора за правна защита и съдействие от номериран кочан от Адвокатската колегия.
Въпросите, които поставяте са следните:
1. Това ли са нужните финасови документи, които се издават от действащите адвокати?
2. Имат ли всички реквизити и изрядно ли са попълнени, за да се признаят от НАП и осчетоводят като разход от счетоводството на фирмата Ви?
3. Осчетоводени ли са като приход на адвоката?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на данъчното законодателство:
На основание чл. 4, т. 8 от Наредба№ Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства лицата, упражняващи свободна професия, в т.ч. и адвокатите, не са задължени да регистрират чрез фискално устройство извършваните от тях продажби в търговски обект.
Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство , издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДФЛ съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
В чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ са посочени доходите от друга стопанска дейност, към които безспорно се отнасят и доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия.
Следователно адвокатът, като лице упражняващо свободна професия, не е задължен да издава фискална касова бележка, но следва да издава документ за придобитите от него доходи, съдържащ реквизитите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя. Адресът е адреса за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Съгласно чл. 113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 ЗДДС.
В чл.113, ал.3 от ЗДДС са изброени изключенията от тази разпоредба. На основание чл.113, ал.3, т.7 от ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:
а) се издава документ по реда на специален закон, или
б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С оглед разпоредбата на чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18 от 2006 г адвокатът не е задължен да регистрира чрез фискално устройство извършваните от него продажби в търговски обект, но следва на основание чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ да Ви издаде документ за придобитите от него доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството. При издаване на документ с изискуемите по ЗСч. реквизити, адвокатът, който не е регистрирано по ЗДДС лице, е освободен и от издаването на фактура /чл.113, ал.3, т.7 от ЗДДС/. Нормативно не е предвиден ред за одобряване и/или публикуване в „Държавен вестник“ на задължителен образец на първичен счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица. Той може да бъде адвокатски кочан, фактура, констативен протокол, разписка, сметка и др., но задължително трябва да съдържа необходимите реквизити посочени в чл. 6, ал. 1 от ЗСч, за да се счита за първичен документ.
В този смисъл всеки документ, включително и договор за правна помощ от адвокатски кочан, съдържащ предвидените в чл.6, ал. 1 от ЗСч задължителни реквизити, се счита за първичен документ, респективно е основание за осчетоводяване на разходи.
Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
На основание разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
Адвокатът не е предприятие по смисъла на чл.2 от Закона за счетоводството, с оглед на което по отношение на издаваните от него първични счетоводни документи приложение ще намери разпоредбата на чл.10, ал.3 от ЗКПО, съгласно която извън случаите по чл.10, ал. 2 от ЗКПО, счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството и в документа липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
Адвокатът следва да подаде годишна данъчна декларация на основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ за придобитите през 2017 година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа до 30.04.2018 г..
Органите по приходите могат да осъществят последващ данъчно-осигурителен контрол чрез извършване на ревизия или проверка. по реда на чл.110 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар