Писмо с Изх.; 2_138/06.03.2018г.; ЗДДС чл.13, ал.1, ал.3 и ал.6

2_138/06.03.2018г.

ЗДДС чл.13, ал.1, ал.3 и ал.6

В НАП е постъпило Ваше писмено запитване. В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка:
Вашето дружество е регистрирано по ЗДДС лице и е закупило оборудване от сръбско дружество, за да извърши облагаема сделка на територията на България. За закупеното оборудване има фактура, издадена от сръбското дружество, в която не е посочен ДДС номер от държава членка на ЕС.
Стоката се е намирала в Швеция, откъдето е транспортирана до България с придружаващ документ (ЧМР). Превозът е Швеция-България. Сръбското дружество няма регистрация по ДДС в Швеция.
След проведен телефонен разговор бе уточнено, че оборудването е произведено в Швеция.
Дружеството Ви не е заплащало ДДС и вносни мита и оборудването не се съпътства от документи, доказващи общностен произход. Митницата, счита че няма внос, тъй като оборудването не е напускало ЕС.

В тази връзка сте поставили следния въпрос:
Представлява ли придобиването на оборудването ВОП и следва ли дружеството да самоначислява ДДС и ако следва как на практика да стане отразяването в дневниците по ДДС след като не разполагате с ДДС номер от държава членка на ЕС на доставчика?

Във връзка с приложението на разпоредбите на ЗДДС, изразяваме следното становище по зададения от Вас въпрос:
Съгласно разпоредбта на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Тъй като сръбското дружество не е регистрирано по ЗДДС в Швеция, не е налице хипотезата на чл.13, ал.1 от ЗДДС, т.е не е налице вътреобщностно придобиване.

На основание чл.13, ал.3 от ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност. Съгласно чл.13, ал.6 от ЗДДС, разпоредбата на чл.13, ал.3 он ЗДДС се прилага и когато лицето не е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка на вноса на стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка на лицето.
С оглед изложената по-горе фактическа обстановка, няма да е налице и възмезно вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13, ал.6, във вр. чл.13, ал.3 от ЗДДС, тъй като оборудването не е внесено в Швеция, а е произведено там.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

подадено искане за възстановяване на платен данък по ГДД № ХХХ/13.04.2010г., при представени решения на ТЕЛК за намалена работоспособност, изразявам следното становище:

5.Изх. №23-22-211/ 02.03.2011г.ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2относно подадено искане за възстановяване на платен данък по ГДД№ ХХХ/13.04.2010г., при представени решения на ТЕЛК за намалена

КСО, чл.7, aл. 1

94-00-204/3.02.2010 г.КСО, чл. 7, ал. 1Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни

общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относн

148/19.02.2016г. ЗДДС чл.97аВ Дирекция ОДОП…………. е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх.№….г., в което е посочено, че физическо лице желае да

НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

2_391/06.03.2012 г.Наредба Н-18/2006 г. чл. 3, ал.1 В запитването сте описали следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството Ви са счетоводни услуги. За извършваните