Писмо с Изх. № 53-00-80; 13.08. 2020 г.; ЗДДС – чл.30

Изх. № 53-00-80
13.08. 2020 г.

ЗДДС – чл.30

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-80/02.07.2020 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
…..е получило доставка на услуга, свързана с международен транспорт от Гърция до Норвегия. Получило е фактура с начислен ДДС със ставка нула на сто на основание чл. 30 от ЗДДС. Във фактурата е посочен предмет на доставката „Извършен международен транспорт Гърция – Норвегия с тов. автомобил РК …..ВР/РК …..ЕН по заявка договор …..”.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Коректно ли е съставена фактурата и кое е правното основание за облагане по реда на ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Видно от разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗДДС нулевата ставка се прилага в случаите на осъществена услуга по международен транспорт на стоки от място на територията на страната до трета страна или територия, както и в обратната посока или между две места на територията на страната, когато е част от международен транспорт на стоки по смисъла на чл. 30, ал. 1, т. 1 или т. 2 от ЗДДС. Кралство Норвегия не е държава – членка на ЕС, т.е. има качеството на трета страна по смисъла на ЗДДС. Същевременно транспортът на стоките е започнал в Република Гърция, която е държава – членка на ЕС. Поради това доставката попада сред облагаемите с нулева ставка,посочени в чл. 23, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Съгласно ал. 6 на същата разпоредба от ППЗДДС за доказване на доставката доставчикът трябва да разполага с документите, посочени в чл. 23, ал. 1 от ППЗДДС – лиценз за извършване на международен превоз на товари, международни превозни документи, в които е вписан като превозвач или копие от тях, фактура за доставката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на
чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ползване на отстъпка за данък върху дохода от наем, получен от физическо лице по годишната данъчна декларация

Относно: Ползване на отстъпка за данък върху дохода от наем, получен от физическо лице по годишната данъчна декларацияВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……/12.02.2015г.

ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 18, ал. 2, от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност през 2008г.

Изх. № 20-00-665/21.05..2009г.ЗДДФЛ, чл. 18, ал.2; чл. 42, ал.2относно:ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 18, ал. 2, от ЗДДФЛ за доходи от трудови