Писмо с Изх. №20-00-242; 11.06.2020 г.; ЗДДС, чл.173, ал.5; ППЗДДС, чл.109, ал.2; Чл.109, ал.3 ; ; В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Изх. №20-00-242
11.06.2020 г.

ЗДДС, чл.173, ал.5
ППЗДДС, чл.109, ал.2
Чл.109, ал.3

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС ще извършва проучване по силата
на сключен договор с Европейската комисия, в качеството й на възложител по същия.
Поставен е следният въпрос:
Какви са условията за прилагане на нулева ставка на данъка от доставчика съгласно разпоредбата на чл.173, ал.5 от ЗДДС и по какъв ред дружеството /доставчик/ следва да се снабди с удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по смисъла на чл.109, ал.3, т.2 от ППЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По силата на чл.173, ал. 5 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400,00 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз.
Редът за удостоверяване на доставките, облагаеми с нулева ставка е регламентиран в чл.109 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС). За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава домакин (чл.109, ал.2 от ППЗДДС).
Съгласно чл.13, т.1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Европейската комисия е институция на ЕС.
За да са налице предпоставки за прилагане на нулева ставка на данъка съгласно чл.173, ал.5 от ЗДДС, за конкретната доставка е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия:
1. мястото на изпълнение на доставката да е на територията на страната;
2. получател по същата да е институция на ЕС;
3. стойността на доставката да е над 400,00 лв.;
4. освобождаването да не води до нарушаване на конкуренцията.
На основание чл. 109, ал. 3, т. 1 и т. 2, б. ,,а“ от ППЗДДС, за прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин- за лицата по ал.1 и ал. 2, когато Република България не е държава домакин.
В § 1, т. 5, б. ,,а“ от ДР на ППЗДДС е дадено определение на понятието „държава домакин“. Според посочената разпоредба „държава домакин“ за целите на чл. 109 и чл.110 е държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации. Посоченото удостоверение за освобождаване от данък върху добавената стойност е по образец – приложение ІІ към Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011. Съгласно чл. 51, параграф 1 и 2 от Регламента същото служи, в съответствие с обяснителните бележки от приложението към посоченото удостоверение, за потвърждение, че сделката попада в обхвата на освобождаването по силата на чл. 151 от Директива 2006/112/ЕО. Удостоверението се подпечатва от компетентните органи в държавата членка домакин.
Когато в държавата-членка, в която се извършва доставката, се прилага пряко освобождаване, доставчикът получава удостоверението по параграф 1 от настоящия член от получателя на стоките или услугите и го съхранява в документацията си (чл.51, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011).
Предвид гореизложеното, в случая удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на данък по смисъла на чл.109, ал. 3, т. 2, б. ,,а“ от ППЗДДС, следва да бъде потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин на Европейската комисия.

5/5

Вашият коментар