Писмо с Изх. №20-00-308; 09.08.2019 г.; чл. 6 от ЗДДФЛ ; чл. 7 от ЗДДФЛ ; чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ ; Чуждестранен гражданин с швейцарско местожителство полага труд в Шве

Изх. №20-00-308
09.08.2019 г.

чл. 6 от ЗДДФЛ
чл. 7 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ

Чуждестранен гражданин с швейцарско местожителство полага труд в Швейцария и се осигурява съгласно местната система за социално осигуряване, като се правят вноски за задължително осигуряване в пенсионен фонд за сметка на лицето и на работодателя. Лицето има право да получи изплащане на натрупания капитал в пенсионния фонд след придобиване право на пенсия, както и при напускане на Швейцария, независимо от навършването на пенсионна възраст, включително и в случаите на започване на свободна практика. Лицето възнамерява да изиска плащане на своя натрупан капитал в швейцарския пенсионен фонд и да установи постоянно местожителство в България. Посочвате, че изплатената сума от фонда ще бъде обложена с 5% данък в Швейцария. Лицето не е вписано в регистъра и базата данни на НАП съгласно чл. 80 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Подлежат ли на облагане в Република България доходите на лицето от задължително пенсионно осигуряване, изплатени от пенсионноосигурително дружество в Швейцария?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 3, т. 1 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по този закон са местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон. По силата на чл. 6 и 7 от същия закон местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – за придобити доходи от източници в България.
Доходите от източник в България са изброени изчерпателно в чл. 8 от ЗДДФЛ. В съответствие с посочената разпоредба, доходите от задължително пенсионно осигуряване, изплатени на чуждестранно физическо лице от пенсионноосигурително дружество в Швейцария, не са в обхвата на доходите от източник в България. Следователно в хипотезата, при която за данъчни цели към момента на изплащане на въпросните доходи чуждестранният гражданин е чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ, то, на основание чл. 7 от ЗДДФЛ, не е носител на задължение за данъци по този закон (доколкото през същата данъчна година не е придобил други доходи, които са в обхвата на чл. 8 от ЗДДФЛ).
За целите на ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, се определя според едно от изискванията, регламентирани в чл. 4 от същия закон. В хипотезата, при която за данъчни цели към момента на изплащане на доходите от пенсионноосигурителното дружество в Швейцария чуждестранният гражданин е местно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ, то, на основание чл. 6 от ЗДДФЛ, ще е носител на задължението за данъци по този закон за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина са необлагаеми по силата на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ.
По аргумент от чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. Съгласно чл. 50а от ЗДДФЛ (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Следователно, при условие че лицето желае да декларира доходите от задължително осигуряване в Швейцария, то декларирането им ще е в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за годината, през която са придобити, като за целта се посочи размерът им с код 1007 в Приложение №13 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Между Република България и Конфедерация Швейцария е сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), разпоредбите на която, на основание чл. 75 от ЗДДФЛ, се прилагат приоритетно пред разпоредбите на ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 18 от СИДДО пенсии и други подобни плащания, изплатени на местно лице на едната договаряща държава във връзка с трудово правоотношение в миналото, се облагат с данък само в тази държава. Все пак, когато такива пенсии и други подобни плащания, възникнали в другата договаряща държава, не подлежат на облагане с данъци в първата посочена държава, тази друга договаряща държава може да облага с данъци този доход. Когато пенсиите и други подобни плащания са изплатени на физическо лице от или за сметка на фондове, създадени от едната договаряща държава – в случая за сметка на швейцарски фонд, за извършени услуги на тази държава (Швейцария) или подразделение или орган, се облагат с данък само в тази държава.
Видно от изложеното, в конкретния случай не е налице противоречие между СИДДО и ЗДДФЛ. Не е налице противоречие и по отнощение дефинирането на понятието „местно лице“, тъй като разпоредбата на чл. 4 от СИДДО препраща към нормите на националното законодателство. По отношение тълкуването съдържанието на спогодбите, компетентна е дирекция СИДДО към ЦУ на НАП, към която може да поставяте въпросите си при неясноти по прилагането им.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *