Писмо с Изх. №20-00-359/11.10.2019 г.; КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО – чл. 6, ал. 3; КСО – чл. 6, ал. 11; Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 1, т. 2; Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 2

Изх. №20-00-359/11.10.2019 г.

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7
КСО – чл. 6, ал. 3
КСО – чл. 6, ал. 11
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 1, т. 2
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 2, т. 1
НЕВДПОВ – чл. 4

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-359/20.09.2019 г. и допълнение към него с вх. №20-00-359/25.09.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Управител сте на „М“ ЕООД. Поради намаляване на обема на работа в дружеството, възнамерявате да започнете работа по трудов договор в друго дружество с различен предмет на дейност. Договорът с дружеството няма да бъде прекратен и ще продължите да упражнявате дейност като управител на половин работен ден.
В телефонен разговор е уточнено, че с „М“ ЕООД имате сключен договор за управление на основание чл. 141 от Търговския закон (ТЗ) с договорено възнаграждение.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да уведомявате Националната агенция за приходите (НАП) за обстоятелството, че упражнявате дейност като управител на половин работен
и как следва да се попълнят данните в декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.)?
2. Каква е поредността на доходите, с оглед ограничаването им до максималния месечен размер на осигурителния доход, в случай че освен доход като управител получавате и доход по трудово правоотношение в размер близък или надвишаваш максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година?
3. Трябва ли да информирате работодателя за това, че сте управител на „М“ ЕООД?
4. Трябва ли да уведомявате едноличния собственик на капитала на „М“ ЕООД и/или да искате разрешение, ако сключите трудов договор с друг работодател?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Управлението на дружеството с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) е регламентирано в чл. 135 – 147 от Търговския закон (ТЗ). Органи на дружеството са общото събрание и управителя (управителите). Управителят може да не е съдружник (аргумент чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от закона).
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, общото събрание избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност. По отношение на едноличните търговски дружества (ЕООД) в чл. 147, ал. 2 от ТЗ е указано, че въпросите, които са от компетентността на общото събрание, се решават от едноличния собственик на дружеството, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик (чл. 141, ал. 7 от ТЗ).
Тъй като договорът за управление няма изрична уредба извън регламента на ТЗ, за него се прилагат общите разпоредби на гражданското право (чл. 280 – 292 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Продължителността на работното време е част от съдържанието на трудовия договор и се определя съобразно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ). Уговарянето на работа през определени дни от месеца и/или за непълно работно време е правна възможност, предвидена в чл. 114 от КТ, съответно в чл. 138, ал. 1 от КТ. Доколкото правата и задълженията на страните по договорите за управление се уреждат съгласно изискванията на ТЗ и ЗЗД, наличието на подобна клауза в договора за управление е без правни последици по отношение на прилагания осигурителен режим спрямо лицето, изпълнител по договора.
За договорите за управление не се подават уведомления в НАП на основание Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (Наредба №5/2002 г.), тъй като нормите на трудовото право, в частност на чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от КТ не намират приложение при този вид договори.
Осигуряването на управителите на търговски дружества се извършва по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО – задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен съгласно Приложение №1 към ЗБДОО за съответната година, и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО). За 2019 г. максималният осигурителен доход е в размер на 3000,00 лв.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени за фонд „Пенсии“ на ДОО, с изключение на тези, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). На основание чл. 157, ал. 6 от КСО, осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО.
Здравноосигурителните вноски за управителите на търговски дружества се дължат върху дохода, върху който се внасят вноски за ДОО, определен съгласно КСО (чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба №Н-8/2005 г. работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) декларация по образец №6, съгласно приложение №4. В декларацията се вписва общият размер на сумите за дължимите вноски за ДОО, ДЗПО, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален фонд, здравното осигуряване, за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (фонд ГВРС) за всички лица, подлежащи на осигуряване.
Предвид гореизложеното в декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) следва да се впишат дължимите осигурителни вноски за управителя на дружеството определени по описания по-горе ред, т.е. върху доход, не по-малък от минималния осигурителен доход съгласно Приложение №1 към ЗБДОО за съответната година.
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба №Н-8/2005 г. работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1, съгласно приложение №1. В декларациите се вписват единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход, осигурителните вноски за осигурените лица, вноските за фонд ГВРС, начисленият облагаем доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Подробни указания относно попълване на данните в декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ са дадени в приложение №1 към Наредба №Н-8/2005 г.
Съгласно указанията т. 16 „Дни в осигуряване – общо“ на декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) се попълва както следа:
– в позиции 1 и 2 се вписва общият брой работни дни в осигуряване,
– в позиция 3 – законоустановеното работно време за длъжността и
– в позиция 4 – дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице.
Лицата с вид осигурен 10 (в т. ч. управителите на търговски дружества) попълват 0 в позиции 3 и 4 на т. 16 „Дни в осигуряване – общо “.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и ал. 10 (в т. ч. доходи от трудово правоотношение и от дейност като управител на търговско дружество);
2. доходи от обезщетения, изплащани по КТ или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, работниците и служителите подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигурителните вноски за ДОО за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със ЗБДОО (чл. 6, ал. 3 от КСО). Осигурителните вноски за ДЗПО и здравноосигурителните вноски за работниците и служителите се внасят върху дохода, върху който се дължат вноски за ДОО, определен съгласно КСО (чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО).
Предвид цитираните разпоредби, в случай че започнете работа по трудов договор и продължите да упражнявате дейност като управител на дружеството осигурителните вноски следва да се внасят върху сбора от осигурителните Ви доходи и в поредността по чл. 4, ал. 1 от КСО, която определя упражняването на трудова дейност по трудов договор като първо по ред нормативно основание за внасяне на задължителните осигурителни вноски (чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО) и на следващо място в тази последователност е полагането на труд като управител на търговско дружество (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО).
С оглед на гореизложеното месечният осигурителен доход следва да бъде ограничен от осигурителя „М“ ЕООД.
По трети въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), когато лице упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и т. 6 от КСО, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в ч. 6, ал. 11 от КСО.
В случай, че месечният Ви осигурителен доход по трудовия договор достигне максималния размер на осигурителния доход, осигурителни вноски за дейността Ви като управител не се дължат. За съответния месец „М“ ЕООД трябва да подаде декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/ 2005 г.), като посочи дните в осигуряване в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж” (основание чл. 3, ал. 9 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г.).
По четвърти въпрос:
НАП изразява становища по запитвания, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство. Взаимоотношенията Ви с с едноличния собственик на „М“ ЕООД не са от компетентността на агенцията.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *