Писмо с Изх. №20-00-465; 16.01.2020 г.

Изх. №20-00-465
16.01.2020 г.

чл. 82, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
чл. 117, ал. 1 от ЗДДС
чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ е учредено през 2017г., като клон на чуждестранен търговец (КЧТ) – „Х“, ЛЮКСЕМБУРГ. Клонът е част от групата на Х, като от 2017 г. получава услуги от „Х – КЛОН УНГАРИЯ“, установено на територията на Унгария, което също е част от групата на Х с принципал „Х“, ЛЮКСЕМБУРГ.
Услугите се състоят в осигуряване на 24/7 телефонно съдействие на застрахованите лица, сключили договор за застраховка „Пътуване в чужбина“ с „Х– КЛОН БЪЛГАРИЯ“, както и организиране на асистанс при всяко събитие, което е покрит риск по застраховката (организиране на хоспитализиране и проследяване на курса на лечение, медицински консултации с лекарски екипи, организиране на спешно транспортиране, репатриране и т.н.) В допълнение, унгарският КЧТ предоставя и финансови гаранции на трети лица за възникнали разходи във връзка с предоставянето на услугите, с цел избягване на забава при оказване на своевременна медицинска помощ или трансфер на застрахованите лица.
За предоставенише услуги, унгарският КЧТ на месечна база издава фактури на „Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ.
До този момент, за предоставените услуги „Х“ КЧТ в качеството на получател, начислява ДДС на основание чл.82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, чрез съставяне на протокол по чл. 117 от ЗДДС, които включва в съответните отчетни регистри и справки-декларации по ЗДДС.
КЧТ в България счита, че има основание да преустанови прилагането на този подход на начисляване на ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС, като започне да третира сделките, като вътрешен оборот по смисъла на чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС и съответно да неначислява ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Правилно ли е разбирането на „Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ относно данъчното третиране на услугите, предоставяни от унгарския клон на българския КЧТ, а именно, че същите представляват вътрешен оборот по смисъла на чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС и не следва да се начислява ДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Правната уредба на клон на чуждестранно лице се съдържа в чл. 17а от Търговския закон (ТЗ) и е част от общата уредба на клон на търговците, уредени в глава пета на ТЗ (чл. 17 до чл. 20). Изискванията към клоновете на чуждестранни юридически лица са да водят търговски книги като самостоятелен търговец и да съставят баланс (чл. 19 от ТЗ).
Вписването на клон на чуждестранен търговец не води до възникване на нов правен субект, а само на обособена в териториално и организационно отношение негова част. Това означава, че клонът не притежава обособено имущество, различно от това на неговия принципал, но може да влиза в правоотношения с трети лица и да бъде контрагент по сделки, но с уточнението, че правата и задълженията по така сключените договори възникват направо в патримониума на търговеца. Затова и фирмата, под която се вписва, включва фирмата на търговеца и добавката „клон“, респективно „клон на чуждестранен търговец“ (КЧТ).
Съгласно чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състав на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.
Действието на разпоредбата е с оглед практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), по-конкретно с оглед мотивите на Решение по дело С-210/04 FCE Bank. В същото е посочено, че доколкото клонът не разполага със собствен капитал следователно, рискът, свързан с икономическата дейност, остава изцяло за „дружеството-майка“, т.е. клонът зависи от „дружеството-майка“ и заедно с него представлява едно единствено данъчно задължено лице. Предвид това не съществува правоотношение между клона и „дружеството-майка“, по което да са налице взаимни престации, т.е. предоставянето на услуги между клон и „дружество-майка“, както и между „дружество-майка“ и клон не е облагаемо. Съгласно постановеното в решението “…член 2, пар. 1 и член 9, пар. 1 от Шестата директива следва да се тълкуват в смисъл, че постоянен обект, който не е юридическо лице, отделно от дружеството, към което принадлежи, установено в друга държава членка и на което дружеството предоставя услуги, не трябва да се третира като данъчно задължено лице заради разходите, които му се начисляват във връзка с тези доставки”. Това тълкуване е приложимо и за предоставянето на услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на друга държава членка, и клонове или структурни звена в състава на едно и също лице, установени на територията на страната.
С оглед гореизложеното, отношенията, които възникват между клона разположен на територията на страната и клона разположен на територията на Унгария (друга държава членка), които са част от групата в състава на едно и също лице (Х) с принципал „Х“, ЛЮКСЕМБУРГ, не следва да се третират като доставка на услуга, а е налице вътрешен оборот по смисъла на чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС. Тъй като не е налице доставка, между двете структурни звена в състава на едно и също лице, за „Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ не възниква задължение за издаване на протокол, доколкото не са налице хипотезите на чл.117 от ЗДДС във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

При прехвърляне на собствеността на имотите, за които не е признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, може ли да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС и да не се начисли ДДС?

2_1213/23.07.2012 г. чл.50, т.2 от ЗДДС В Дирекция ОУИ e постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …….., в което е описана следната фактическа

Запитване от ……………………АД, гр………… по ЗДДС, относно данъчно третиране на лихви и неустойки с обезщетителен характер

Изх. № 24-34-95Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Запитване от „……………………“АД, гр………… по ЗДДС, относно данъчно третиране на лихви и неустойки с обезщетителен характерВ отговор на

определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

2_344/ 27.03.2014 г.ЗЗО – чл. 40, ал. 5, т. 1ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда

данъчно третиране на публична продан на недвижими имоти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_714/10.03.2011г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.131 Относно: данъчно третиране на публична продан на недвижими имоти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването по изпълнително

Дължими осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) времето,