Писмо с Изх.№23-22-131; 04.03.2021 г.; ЗДДС – чл. 41, т. 1, б. „а“; ЗДДС – чл. 69; ЗДДС чл. 70

Изх. №23-22-131
04.03.2021 г.

ЗДДС – чл. 41, т. 1, б. „а“
ЗДДС – чл. 69
ЗДДС чл. 70

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Основния предмет на дейност на „ХХХХХ“ ЕООД е „Образователни услуги за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти чрез одобрени програми от Министерството на образованието и науката (МОН), съгласно чл. 229-245 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)“. Във връзка с основната дейност на дружеството към момента в Информационния регистър на МОН, съгласно чл. 229 от ЗПУО „ХХХХХ“ ЕООД има одобрени 26 програми за осъществяване на образователни услуги, с цел повишаване квалификацията на педагогически специалисти. Всички програми носят на участниците един или два квалификационни кредита. Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти е задължителна за тях за формиране на компетентности за съвременно обучение. Дружеството предоставя само и единствено квалификационни курсови за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в училища, детски градини и центрове за подкрепа и личностно развитие на децата.
Съгласно чл. 222, ал. 1 от ЗПУО „повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава“. „ХХХХХ“ ЕООД се явява обучителна организация съгласно чл. 222 от ЗПУО, но въпреки този факт, неговите доставки на образователни услуги не са освободени доставки, по смисъла на чл. 41 от ЗДДС, което е предпоставка за неконкурентноспособност на този пазар и значителна финансова тежест от облагането с ДДС.
С оглед намаляване на финансовата тежест от облагането с ДДС и с цел да изпълни изискванията на чл. 41 от ЗДДС, дружеството е предприело стъпки и в момента е в процедура по регистрация на същото като Център за професионално обучение, съгласно чл. 18, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Към настоящият момент дружеството е регистрирано по ЗДДС и облага с ДДС своите доставки на образователни услуги по одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от МОН.
Във връзка с описаната фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Имайки предвид предмета на извършваните доставки от „ХХХХХ“ ЕООД и след като същото получи регистрация като Център за професионално обучение, съгласно чл. 18, т. 6 от ЗПОО, ще бъдат ли изпълнени предпоставки на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, което да доведе до освобождаване от задължението за начисляване на ДДС?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:
– институции в системата на предучилищното и училищното образование по ЗПУО,
– институции в системата на професионалното образование и обучение по ЗПОО,
– доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или
– културно-просветни или научни институции.
Институциите в системата на професионалното образование и обучение са нормативно уредени в чл. 18 от ЗПОО и такива са професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, специални училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати, професионални колежи, центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране. Съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.
В чл. 5, ал. 2 от ЗПОО е посочено, че професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗПОО професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
В чл. 18, т. 6 от ЗПОО е посочено, че центровете за професионално обучение са институция в системата за професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл. 49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране.
Предвид горното, в случай, че „ХХХХХ“ ЕООД придобие статут на институция в системата на професионалното образование и обучение по ЗПОО и по-конкретно придобие статут на център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение и провежданите обучения са включени в предмета на лицензията, то същите ще попадат в обхвата на чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС и обучението следва да се третира като освободена доставка.
Във връзка с горното следва са имате предвид, че според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Видно от ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът ( регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма на ЗДДС.
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето доставки и използването им за извършваните от него доставки, за които начислява данък.
Що се касае до ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, същите са регламентирани с текстовете на чл.70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
– стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
– стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или по-общо за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
– стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
Изводът, който следва да бъде направен въз основа на горецитираните разпоредби е, че правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.
В конкретният случай, за получените стоки и услуги, които ще се използват от „ХХХХХ“ ЕООД за извършването на освободени доставки, за дружеството няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар