Писмо с Изх. №23-22-698; 15.05.2019 г.; чл.3, ал.1 от ЗДДС; чл.96, ал.1 от ЗДДС; ; В запитването е изложена следната фактическа обстановка.; Основният предмет на д

Изх. №23-22-698
15.05.2019 г.

чл.3, ал.1 от ЗДДС
чл.96, ал.1 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Основният предмет на дейност на юр. лице е свързан с IT консултации и
разработване на софтуер. Дружеството няма наети лица по трудови правоотношения. Съгласно решение на едноличния собственик, последният в качеството си на самоосигуряващо се лице ще полага личен труд в дружеството.
Поставен е следният въпрос:
Следва ли едноличният собственик на дружеството да се регистрира по реда на чл. 96, ал.1 от ЗДДС при полагане на личен труд в дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Условията за задължителна регистрация по ЗДДС са посочени в разпоредбата на чл.96, ал.1 от този закон, съгласно която всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 /петдесет хиляди лв./ или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7- дневен срок от датата, на която е достигнат.
Облагаемият оборот за целите на регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл. 3, ал. 2 от закона, според който това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В кръга на задължените лица попадат физическите лица, когато извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност, посочени в чл. 3, ал. 2 от ЗДДС и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.
Според последователната практика на Съда на Европейския съюз (Решения на СЕС по дела С-202/90 и С-355/06), когато лицето е отговорно към трети лица за вредите, които е причинило при извършване на дейността, както и за задълженията към трети лица, които поема във връзка с дейността, то действа независимо. По начало критериите за зависимост се свързват с начина на осъществяване на дейността (дали лицето само организира дейността си или не и дали то е организационно свободно), възнаграждението и особено рискът от извършване на дейността – дали носи риска от дейността си и отговаря за задълженията си, поети към доставчици и клиенти при изпълнение на професионална дейност, или този риск се носи от предприятието, в което работи.
Съгласно писмо с изх. №04-19-570/16.11.2011 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите относно данъчното третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол от физически лица, в случаите при които лица-съдружници, член-кооператори или акционери (наричани „съдружници“), полагат срещу възнаграждение личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, преценката относно това дали дейността им представлява независима икономическа дейност следва да се извърши в зависимост от това дали същите носят отговорността и риска спрямо третите лица, по отношение на които извършват услуги от името и за сметка на дружеството, а именно:
* когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството поемат
изцяло риска и отговорността за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо третите лица, следва да се приеме, че съдружниците осъществяват независима икономическа дейност и за същата са данъчно задължени по ЗДДС лица.
* когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството не поемат
риска и отговорността, а същите се носят от самото дружество за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо третите лица, следва да се приеме, че съдружниците не осъществяват независима икономическа дейност и за същата не са данъчно задължени по ЗДДС лица.
В запитването е посочено, че едноличният собственик на дружеството възнамерява да извършва услугите с личен труд.
Предвид цитираното по-горе писмо, когато собственикът поема изцяло риска и отговорността за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършва от името и за сметка на дружеството, същият ще попада в кръга на данъчно задължените по ЗДДС лица, извършващи независима икономическа дейност по смисъла на този закон. В този случай следва да се съобрази чл.96, ал.1 от ЗДДС във връзка ал.2 от същата разпоредба, регламентиращ условията за задължителна регистрация по този закон.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *