Писмо с Изх. №23-22-2789; 21.12.2017 г.; Чл. 3, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Изх. №23-22-2789
21.12.2017 г.

Чл. 3, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Работите като модел и получавате доходи за различни рекламни кампании под формата на граждански договори. В запитватено сте посочили, че доходите Ви винаги са били по-малко от 50 000,00 лв., но преди месец сте участвали в телевизионно реалити, за което предстои до 30 дневен срок да Ви бъде изплатено еднократно брутно авторско възнаграждение в размер на 63 830,00 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Задължена ли сте да се регистрирате по ЗДДС, след като сте получили еднократно доход над 50 000,00 лв., който сте описали, че не е от обичайната Ви дейност ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В случаите, когато физическо лице извършва множество подобни сделки, за получаване на редовен доход, независимо дали доходът е от граждански договори или от участие в телевизионно предаване, считам, че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.
Полученото възнаграждение от телевизионно реалити предаване не следва да се третира като инцидентна сделка, а следва да се отнесе към независимата икономическа дейност на лицето, тъй като лицето в настоящия случай, принципно упражнява независима икономическа дейност, която е от същото естество с конкретно визираната в писмото. В случая от значение се явява и обстоятелството, че макар възнаграждението от въпросното телевизионно предаване да се изплаща еднократно, същото се дължи за продължително и системно извършвана услуга подробно уредена с граждански или друг договор.
При условие, че в качеството си на физическо лице, извършвате нееднократно подобни сделки и получавате редовен доход от тях, то Вие се явявате данъчно задължено лице по смисъла на закона и за Вас ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
Следва да имате предвид, че при определяне на облагаемия оборот следва да се включат възнагражденията по сключените граждански договори и от участието в телевизионното реалити предаване, когато услугите са извършени от Вас, независимо от това, кога сумите ще бъдат изплатени.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, като е изготвено в съответствие с разпоредбите на ЗДДС към датата на запитването 28.11.2017 г. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *