Писмо с Изх. №23-29-30; 07.06.2019г.

Изх. №23-29-30
07.06.2019г.

чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС
чл. 176в, ал. 2 от ЗДДС
чл. 179в, ал. 2 от ЗДДС
чл. 179в, ал. 3 от ЗДДС

В запитването е поставен следният въпрос:
Има ли промяна в разпоредбата на чл. 176в, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, на основание на което ще бъде издадена банкова гаранция в полза на ТД на НАП на клиент на дружеството?
Предвид въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
С „Държавен вестник” (ДВ), бр. 60 от 2 август 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗДДС, съгласно който в глава двадесет и пета „Правомощия на органите по приходите и предотвратяване на данъчни измами” е приет нов чл. 176в „Обезпечения при доставки на течни горива”, който е в сила от 6 август 2016г. С новия чл. 176в в ЗДДС е въведено задължение при осъществяване на търговия с течни горива при определени в закона обстоятелства лицата да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната, по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
Съгласно чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.) задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период:
1. е извършило облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000,00 лв., или
2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000,00 лв., или
3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с обща стойност на данъчните им основи над 25 000,00 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.
Редът, начинът, сроковете, размерът, както и лицата задължени да предоставят обезпечения са разписани в чл. 176в, ал. 2-15 от ЗДДС и в глава седемнадесета „а“ от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 176в, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС, като цитираните правни норми имат изменение, което е в сила от 01.01.2019 г.
Съгласно чл. 179в, ал. 2 от ЗДДС (в сила до 31.12.2018 г.) обезпечението по ал. 1 е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000,00 лв. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление.
Съгласно чл. 179в, ал. 3 от ЗДДС (в сила до 31.12.2018 г.) когато лице по ал. 1 не е извършвало облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания или не е получавало освободени за потребление течни горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000,00 лв. за предходния данъчен период, размерът на обезпечението се определя по реда на ал. 2 върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 000,00 лв.
Със ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г. в сила от 01.01.2019 г. са направени изменения и допълнения в ЗДДС. В резултат на направените изменения, отпада изискването размерът на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000,00 лв., като са променени разпоредбите на чл. 176в, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 179в, ал. 2 от ЗДДС (в сила от 01.01.2019 г.) обезпечението по ал. 1 е в размер не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление.
Съгласно чл. 179в, ал. 3 от ЗДДС (в сила от 01.01.2019 г.) когато лице по ал. 1 не е извършвало облагаеми доставки или вътреобщностни придобивания или не е получавало освободени за потребление течни горива по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност на доставките, придобиванията или освобождаванията над 25 000,00 лв. за предходния данъчен период, размерът на обезпечението се определя по реда на ал. 2 върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаемите доставки или придобиванията на течни горива или стойността на освободените за потребление течни горива, изчислена на базата на 12 месеца.
Налице е и преходен §59 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, който регламентира, че лицата, предоставили обезпечение в размер от 50 хил. лв., за които след промените е налице основание за промяна на размера на обезпечението и не е налице задължение за предоставяне на обезпечение на друго основание, могат да подадат искане за освобождаване на съответната част от обезпечението.
Съответната част от обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при наличие на неуредени задължения на лицето за данък върху добавената стойност, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона.
В 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице компетентният орган по приходите освобождава обезпечението или остатъка от него след усвояването, когато в същия срок не е възложена ревизия.
Във връзка с намаляването на размера на обезпечението са променени и съответните разпоредби в глава седемнадесета „а“ от ППЗДДС, по-конкретно чл. 111г.

5/5

Вашият коментар