Писмо с Изх. №94-00-6; 28.02.2018 г.; ЗЗО – §19п; ЗЗО – чл. 40а

Изх. №94-00-6
28.02.2018 г.

ЗЗО – §19п
ЗЗО – чл. 40а

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-6/12.02.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Изложената фактическа обстановка е следната:
Считате, че отговаряте на условията на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО и желаете да се възползвате от възможността, която тази разпоредбата дава, да не заплащате здравноосигурителни вноски от 2015 г., от когато пребивавате в чужбина (Украйна).
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да подавате декларация по §19п от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗЗО, предвид това, че нямате подадено заявление по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО за напускане на страната?
2. Какъв е редът за подаване на заявлението по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (образец ОКд 42 „Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО“)?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно § 19п, ал. 1 от ПЗР на ЗЗО, лицата по чл. 40а от ЗЗО, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), за датата на напускане на страната.
Видно от цитираната разпоредба, тя се отнася само за лица, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. Доколкото в конкретния случай Вие сте напуснали България през 2015 г., не е налице нормативно основание да подавате декларация по § 19п, ал. 1 от ПЗР на ЗЗО.
По втори въпрос:
На основание чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до НАП.
Разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО определя начина и реда за реализиране правото на задълженото лице да се освободи от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски при определени условия. Едното от тези задължителни условия е „след подадено заявление до НАП“, с което разпоредбата създава задължение за лицето, имащо желание да упражни правото си да се освободи от внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на пребиваване в трети страни, изрично да го заяви.
Заявлението по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (образец ОКд42 „Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО“) се подава лично или от упълномощено лице в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес или по пощата с обратна разписка.
В случай, че не сте подали предварително заявлението за напускане на страната, можете да го подадете на по-късен етап, включително и след завръщането Ви в България.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар