Писмо с Изх. деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); В Централно управление

Изх. № 24-39-47
Дата: 06.06.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4

ОТНОСНО: деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-47/10.05.2018 г. Ваше писмено запитване до ТД на НАП ГДО, препратено от дирекция ОДОП …., за изразяване на становище по компетентност.
Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви, … ЕООД изплаща суми по граждански договори на физически лица и в тази връзка изисквате да декларират пред Вас определени факти (дали са самоосигуряващи се лица или не, какъв е размерът на осигурителния им доход за съответния месец и т.н.). Към настоящия момент въпросната декларация се попълва и подписва на хартиен носител, като с цел улесняването на този процес поставяте следния въпрос:
Възможно ли е декларирането на изброените от Вас факти да се извършва без електронен подпис, чрез он-лайн базирана система, в която получателят на дохода може да се идентифицира след съответната автентикация?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

В запитването Ви не е уточнено, но може да се предполага, че данните, които декларират лицата, придобили доходи по извънтрудови правоотношения, са свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Предвид разпоредбите на чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ образците на сметката за изплатени суми и на служебната бележка се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник”. Актуалният към момента образец на сметка за изплатени суми е утвърден със Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.). От указаното в този образец е видно, че физическото лице, придобило дохода, следва да попълни информацията в редове 4 и 5, с цел коректно определяне на дължимия авансов данък от платеца на доходите, когато последният е предприятие или самоосигуряващо се лице. С такава цел, също от физическото лице, придобиващо дохода, се попълва и информацията в карето под ред 5 на сметката за изплатени суми, където е предвидено да се подписва. Без наличието на тази информация платецът на доходите не би могъл да определи точно размера на сумите за данък и осигурителни вноски, които следва да удържи при изплащане на възнаграждението, в качеството си на задължено лице. Ето защо предоставянето й е необходимо и се изисква чрез попълване на данните в утвърдения образец.
От друга страна, когато платецът на дохода ползва програмен продукт за попълване на формулярите по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, технически е невъзможно информацията на посочените места да се вписва от физическото лице. Ето защо честа практика е, както и във Вашия случай, данните да се събират от платеца предварително, чрез писмена декларация от физическото лице, придобиващо дохода. Следва да се отбележи, че законът не предвижда утвърждаването на специален документ в тези случаи, поради което конкретният механизъм за попълването му следва да се уговаря между платеца и физическото лице, придобиващо дохода.
Следва да имате предвид, че попълването на предоставяната от Вас декларация не отменя задължението да издавате сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, в предвидените от закона случаи. Това задължение е регламентирано в разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, според която предприятието, платец на доходи от друга стопанска дейност или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, облагаемият доход за които се формира по реда на чл. 29 и 31 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания авансово данък (по реда на чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ) сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *