платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюз

Изх. № 26-А-86
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюз
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-А-86/23.08.2007г., изразявам следното становище:
Във вашето запитване се позовавате на разпоредбите на Раздел II, чл.52 от Кодекса за застраховане, съгласно които застраховател със седалище в друга държава членка на Европейския съюз, получил лиценз за извършване на застрахователна дейност, може да извършва дейността, за която му е издадено разрешението, на територията на Република България при условията на право на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. С оглед на това поставяте въпрос дали подлежи на данъчно облагане в Република България застраховател, получил разрешение да оперира в България, за получените от него приходи на територията на страната.
Обект на облагане по реда на ЗКПО е печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в страната /чл.1, т.З от ЗКПО/, като на основание чл.5, ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Определение за „място на стопанска дейност“ е дадено в § 1, т.2 от ДР на ЗКПО, която разпоредба препраща към § 1, т. 5 от ДР на ДОПК. На основание чл. 2, ал.1, т.2 от ЗКПО чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България са данъчно задължени по този закон лица.
В този смисъл отговорът на поставения от Вас въпрос е обвързан с това дали чуждестранното юридическо лице ще осъществява стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност. В случай, че това е така, неговата печалба от място на стопанска дейност в страната подлежи на облагане с корпоративен данък по реда на Част втора от ЗКПО, като в този случай приложение ще намерят и разпоредбите на Част четвърта от същия закон.
Когато не е налице място на стопанска дейност, чуждестранните юридически лица подлежат на облагане с данък при източника по реда на Част трета от ЗКПО, при условие, че реализираните от тях доходи попадат сред изброените в чл.12 от същия/акон.
//

Оценете статията

Вашият коментар