Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-А-84
Дата:18.08.2017 год.
ЗКПО, чл. 37, ал. 1
ОТНОСНО: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„Б……….“ АД е производител на фармацевтични препарати. През периода до 1999 г. за дружеството възникват вземания в размер на 2 495 887,60 лв. от различни контрагенти, които не са събрани. Тези вземания са провизирани/обезценени през периода 1999 г. – 2003 г. при спазване на изискванията на счетоводното законодателство. С отчетения счетоводен разход от провизии/обезценки общо в размер на 1 307 064,89 лв. е увеличен счетоводният финансов резултат (СФР) при преобразуването му за данъчни цели за годините 1999 г., 2000 г., 2001 г., 2002 г. и 2003 г. В периода до края на 2007 г. са постъпили плащания в незначителен размер по описаните вземания. През 2008 г. „Б……“ АД отписва вземанията и намалява СФР при преобразуването му за данъчни цели на основание чл. 37, т. 1 от ЗКПО със сумата от 1 256 288,32 лв. Тази сума представлява формираната данъчна временна разлика през периода 1999 г. – 2003 г. В по-голямата си част тази данъчна временна разлика е свързана с вземания от „М…..“ ООД. За това дружество е инициирано производство по несъстоятелност по молба на „Б…….“ АД от 05.07.2002 г. „М…..“ ООД е обявено в несъстоятелност през 2007 г. и е заличено с Решение на съда от 19.05.2015 г.
На „Б….“ АД е извършена ревизия по ЗКПО за периода 2008 г. – 2010 г. С издадения ревизионен акт не е признато намалението на СФР за2008 г. при преобразуването му за данъчни цели по реда на чл. 37, т. 1 от ЗКПО (редакция за 2008 г.) в размер на 1 256 288,32 лв. Мотивът е, че петгодишният срок от момента на изискуемостта на вземанията е настъпил преди 2008 г.
Ревизионният акт е обжалван по административен и по съдебен ред. Същият е потвърден с Решение от 23.05.2017 г на Върховния административен съд (ВАС).
Зададени са следните въпроси:
1. Законосъобразно ли е на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗКПО „Б………“ АД да намали СФР при преобразуването му за данъчни цели през 2015 г. или следващите години с непризнатия в предходни години разход от провизии/обезценки на вземанията си от „М…….“ ООД, предвид факта, че през 2015 г. последното е заличено и вземанията са останали неудовлетворени?
2. При негативен отговор на първи въпрос, към кой момент „Б……….“ АД следва да признае за данъчни цели отчетените до този момент счетоводни разходи от провизии/обезценки?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗКПО (в редакцията от 01.01.2014 г.) непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от обстоятелствата, посочени в т. 1 – т. 6.
Видно от Решението на ВАС, с което констатациите в ревизионния акт са потвърдени, през ревизираната 2008 г. за дружеството не са налице основанията на
чл. 37, т. 1 от ЗКПО (редакция за 2008 г.), за да възникне обратното проявление на формираната данъчната временна разлика. Това не изключва признаването на разходите от провизии/обезценки на описаните вземания при настъпването на едно от останалите обстоятелства, предвидени в чл. 37, ал. 1 от ЗКПО. По същество това становище е застъпено и в писмо изх. №24-31-45/18.04.2008 г. на изпълнителния директор на НАП.
Разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗКПО дава право на намаление на СФР с непризнатите за данъчни цели разходи от последващи оценки и от отписване на вземания най-рано в годината, в която настъпи заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено – до размера на неудовлетворената част.
Това означава, че на основание чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗКПО „Б……….“ АД може да намали СФР при преобразуването му за данъчни цели през 2015 г. или следващите години с непризнатия в предходни години разход от провизии/обезценки до размера на неудовлетворената част на вземанията си от „М………“ ООД, тъй като през 2015 г. това дружество е заличено.
ЗАМ.
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар