По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-234 от ………….2007 г., Ви уведомявам следното:

Изх. № 24-34-234
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-234 от ………….2007 г., Ви уведомявам следното:
На основание чл. 38, ал. 10 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г., с окончателен данък се облага брутната сума на дохода, придобит от физическото лице при продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В тази връзка и предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък е в размер 15 на сто от брутната сума, като същият се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице — платец на доход по чл. 38, ап. 10 от закона, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.
На основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи по глава шеста, ще са задължени да подават данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък, само в случаите в които получателите на тези доходи са чуждестранни физически лица.
Съгласно разпоредбата на чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на следващата година, предприятията и самоосигуряващите се лица платци на доходи, са задължени да изготвят справка по образец за доходите на физически лица, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии, изплатени през данъчната година. Това задължение се отнася и за доходите по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ, изплатени както на местни, така/и на чуждестранни физически лица.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар