относно прилагането на чл.45. ал.2 от ЗДДС

Изх. № 24-34-239
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: относно прилагането на чл.45. ал.2 от ЗДДС
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-239/16.03.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, дружество закупува право на строеж за апартаменти и сключва договор за строителни и довършителни работи. За правото на строеж не е начислен ДДС съгласно чл.45, ал.2 от ЗДДС, а за строителните работи е предвидено заплащане на ДДС. Поставен е въпрос следва ли да се облага правото на строеж при изготвяне на удостоверение по чл. 181 от ЗУТ.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.45, ал. 1 от ЗДДС учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя представлява освободена доставка по смисъла на закона. В случаите, при които се учредява или прехвърля право на строеж, доставката с този предмет се смята за освободена до момента на завършване на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж, като в него не се включват извършените строително-монтажни работи, (чл.45, ал.2 от ЗДДС).
На основание чл.181, ал.1 от Закона за устройство на територията правото на строеж може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация. След завършване на сградата в груб строеж, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построенета сграда или самостоятелни части от нея. От изложеното може да бъде направен извод, че ако строежът е започнал, правото на строеж може да се учреди до момента, в който сградата достига степен на изграденост „груб строеж“. След този момент правото на строеж нито може да се учредява, нито да се прехвърля, тъй като то не може да бъде отделено от правото на собственост върху построената сграда.
Според второто изречение па чл.45, ал.2 от ЗДДС в правото на строеж не се включват строително-монтажните работи. Това означава, че те ще бъдат разглеждани като самостоятелна доставка и няма да са елемент на правото на строеж.
Така формулирана разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗДДС регламентираща сделки с право на строеж, когато е започнало строителство на сграда и същата с на етап до груб строеж ясно и точно се разграничават две доставки:
•Освободена, с предмет учредяване или прехвърляне на правото на строеж и не подлежи на облагане с данък върху добавената стойност;
• Облагаема. с предмет строително-монтажни работи (незавършено
строителство), за която следва да бъде начислен данък върху добавената
стойност.
Приложение: Писмо изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради.
//

5/5

Вашият коментар