Подаване декларация образец 1 по реда на Наредба № Н-8 от

1_70/13.05.2010 г.
КСО,чл.6,ал.10
Наредба № Н-8/29.12.2005г., чл.3, ал.7
Относно:Подаване декларацияобразец 1 по реда на Наредба № Н-8 от
29.12.2005г.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ……….,заведено с вх. № ………….2010 г., изразяваме следното становище:
Видно от запитването Ви, полагате труд по договор за управление и контрол в осигурителна каса с определеновъзнаграждение в размер на 700лв.Минималният месечен осигурителен доход за положения труд по договор за управление и контроле 1239 лв. На друго място полагате труд по трудово правоотношение при осем часов работен ден с брутно възнаграждение над минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професия. Поставен е въпроса : 1. Как следва да бъде подадена Декларация Обр. 1 от Осигурителната касаслед като програмният продукт изискваминимален месечен осигурителен доход 1239 лв.?
При така указаната фактическа обстановка становището ниотносно подаване на декларация образец 1 е, както следва :
От 01.01.2010г осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ се дължат върхуполучените, включително, начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения,но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.
На основание чл.6,ал.10 от КСО,за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от с.з., осигурителни вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
В конкретния случай, ако полагате труд по трудово правоотношение и на друго място упражнявате дейност като управител по договор за управление и контрол, ще подлежите на осигуряване и на двете основания.Вноските се дължат по реда на чл.6,ал.3 от КСО като спазвате поредността на доходите по чл. 6, ал. 10 от с.з., посочена по-горе.
Редът за подаване на декларация образец №1 е регламентиран в чл.3,ал.1,т.1 на Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.  
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.7 от цитираната наредба, за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 от КСО се подава декларация образец №1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Данните за осигуряването на лицето, получаващо възнаграждение по договор за управление и контрол, се подават с попълнен код 10 в т. 12 “Вид осигурен“ на декларация обрИзх. № 1, предвиден за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и за синдици и ликвидатори.
Във Вашия случай,ако попадате в хипотезата на чл.3, ал.7 от Наредбата – лицето е осигурено по трудовия договор на максималния месечен осигурителен доходтогаваосигурителната каса при подаване надекрарация образец 1 в поле 16.4 – дни без осигурителни вноски следва дапосочи отработените дни за месеца и поле 21 не се попълва. Когато осигурителния доход по трудовото правоотношение е по- малък от максималния месечен осигурителен доход, доходът върху който се дължат вноски като управител по договор за управление и контрол се определя по реда на чл.6,ал.3 от КСО при спазване поредността на доходите определена с ал.10 от същата разпоредба.Така определения доход се посочва в поле 21 на декларация образец 1.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *