дължимите осигурителни вноски за лице – прокурист на ЕТ, което има отпусната пенсия, изразяваме следното становище :,

1_7/24.01.2007г.
Чл.4 ,ал.1, т.7 от КСО
Относно: дължимите осигурителни вноски за лице – прокурист на ЕТ, което има отпусната пенсия, изразяваме следното становище :,
С параграф 4 от Закона за бюджетана ДОО за 2007г. енаправено изменение в чл.4,ал.1,т.7 от КСО,като в кръга на осигурените за всички осигурени социални рискове са включени изпълнителите по договор за управление и контролне само на търговските дружества, но и на еднолични търговци. По този начини прокуристите на едноличните търговци, които са полагали труд без трудовоправоотношение по реда на чл. 4, ал.3, т.5 или т.6 от КСО, от 01.01.2007г. се осигуряватза всички осигурени социални рискове.
Договорът за прокура може да бъде сключен като договор за управлениеили като трудов.
Когато договорът за прокура е сключен като договор за управлениеосигуряването се извършвапо реда на чл.4,ал.1,т.7 от КСО.Осигурителните вноски в този случай се дължат върху полученото или начислено, но неизплатено брутно месечно възнаграждение, след намаляванетому с нормативно-признатите разходи, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии, и не повече от максималния месечен размер наосигурителния доход, определени със ЗБДОО за съответната година. Вноските се разпределят между осигурител и осигурен в съотношение, което за 2007г. е 65:35 . /чл.6, ал.3, т.5 и ал.4 КСО/
Осигуряването на прокуриста не може да се определя пропорционално на отработеното време посредством клауза за непълно работно време, което би било допустимо при трудов договор.
Когато договорът за прокура е сключен като трудов договор осигуряването е по реда на чл.4, ал. 1или по чл.4, ал.2 от КСО. Осигурителните вноски се дължат на основание чл.6, ал.3 , т.5 отКСО.
Минималният осигурителен доход за управител /прокурист/ следва да бъде определен по основната икономическа дейност в първа квалификационнагрупа, съгласно приложение № 1 към чл.8,т.1 от ЗБДОО за 2007г.
За прокурист, назначен по договор за управление и контролили трудов договорв случай че лицето е родено след 31 декември 1959г. се дължат вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ в универсален пенсионен фонд в размер определенсъгласно чл.157 от КСО.Освен това се дължи и здравноосигурителната вноска която се определя върху доходна основание чл.40,ал.1,т.1 от Закона за здравно осигуряване.
Ако прокуриста е по договор за управление не се дължат вноски за фонд „ГВРС”, но когато е по трудов договор вноска „ГВРС” се дължи, ако за него не е налице някое от обстоятелствотопосочено вчл.7 от ЗГВРСНР.
Независимо от факта, че на прокуриста е отпусната пенсия, за него се дължат вноскиза ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и вноски за фонд „ ГВРС „ по гореописания ред. При внасянето им в платежният документ се изписваЕИК по Булстат на едноличния търговец.
Видно от запитването, сте сключили с прокуристаграждански договор с месечно възнаграждение150 лв. Осигуряването от 01.01.2007г. следва да е по реда на чл.4,ал.1,т.7 от КСО. В случая ако възнаграждението след намаляването му с нормативно признатите разходи е по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност и квалификационна група професии, вноската седължи върху минималния осигурителен доход.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.