подаване на данни с Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице”

3_574/06.02.2009 г
КСО, чл. 5, ал. 4
Наредба № Н-8, чл. 4, ал. 6;
чл. 3, ал. 6
Относно: подаване на данни с Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”
Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото задълженото лице е назначено по договор за управление и контрол в „Х” АД. По този договор е осигурено на максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната календарна година. Има и регистрирано ЕООД. Като негов управител не внася осигурителни вноски. Във връзка с това поставя въпроса следва ли да подава ежемесечно Декларация обр. 1 с код на вид осигурен 23?
При така изложената фактическа обстановка с оглед нормативните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 109/2008 г.) и Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ бр. 1 /2006 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2009 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно българското законодателство осигурителните вноски за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход при спазване последователността на доходите, определена в чл. 6, ал. 10 от КСО, както следва:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение (граждански договори).
Когато по едно от правоотношенията е достигнат максималния размер на месечния осигурителен доход, за който е възникнало задължение за внасяне на осигурителни вноски, върху следващите доходи, получени на друго основание, не се дължат осигурителни вноски.
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите декларации с данни поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване им се определят с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., издадена от министъра на финансите.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от Наредба № Н-8 самоосигуряващите се лица, избрали да внасят само за фонд „Пенсии”, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. 12 „Вид осигурен” се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. От цитираната разпоредба е видно, че за да подава данни с декларация обр. 1 с код 23, самоосигуряващото се лице следва да е избрало да се осигурява само за фонд „Пенсии”, да е осигурено по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход и да отговаря на условията по чл. 9, ал. 8 от КСО.
Според разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от КСО зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.
В запитването се уточнява, че лицето е осигурено върху максималния размер на месечния осигурителен доход по договор за управление и контрол и същевременно упражнява трудова дейност като собственик на търговско дружество. В конкретния случай не е налице осигуряване по трудов договор при пълно работно време върху максималния размер на осигурителния доход. Хипотезата, в която едно лице работи едновременно по договор за управление и контрол и същевременно упражнява трудова дейност като собственик на търговско дружество не е предвидена в чл. 9, ал. 8 от КСО. В този случай, когато през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от месец (чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). В съответствие с разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от КСО осигурителният доход на лицето за това време е сборът от осигурителните доходи, формирани поотделно за всяко едно от основанията. При условие, че лицето е осигурено на максималния размер на месечния осигурителен доход по договор за управление и контрол и упражнява дейност като самоосигуряващо се лице, като такъв не следва да внася осигурителни вноски.
Следователно декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” с код 23 се подава еднократно само в хипотезите на чл. 9, ал. 8 от КСО за лицата, осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение.
От 01.01.2009 г. в Наредба № Н-8 е създадена нова ал. 6 на чл. 3, съгласно която за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация образец № 1и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителния доход. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. В случая не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.
На основание гореизложеното, задълженото лице като самоосигуряващо се лице не следва да подава ежемесечно декларация обр. 1 с код 23 в т. 12 „Вид осигурен”. Тази декларация следва да се подаде с код 12 и в същата да се попълне само броя на дните без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж в т. 16.4.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »