Подаване на данни съгласно чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ в Информационната система „Контрол на горивата“

Изх. № М-24-37-43
Дата: 24.04.2020 год.
ДОПК, чл. 4;
ЗДДС, чл. 118, ал. 10.

ОТНОСНО: Подаване на данни съгласно чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ в Информационната система „Контрол на горивата“

В Централно управление на Национална агенция за приходите чрез Дирекция ОДОП Велико Търново е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. №М-24-37-43 от 18.07.2019 г.. по описа на ЦУ на НАП. Запитването касае изясняване на механизма за въвеждане на електронен документ за придобиване /ЕДП/ в Информационната система „Контрол на горивата“ на НАП и е поставено във връзка с възникнали казуси в хода на извършена проверка на ваш обект от органи по приходите.
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка поставеният въпрос се отнася до тълкуване на правни норми, чието приложение е предмет на извършена към настоящия момент проверка на „……….“ ЕООД.
Компетентностите на органите на приходите са строго регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за Националната агенция за приходите. Принципът на самостоятелност и независимост е един от основните принципи на данъчно-осигурителния процес. Същият е залегнал в чл. 4 от ДОПК, по силата на който органите по приходите осъществяват производството самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си те са независими и действат само въз основа на закона.
Предвид изложеното, да изразява становище по отношение законосъобразността на действия и актове на органите по приходите, които са предмет на висящо или приключило административно или съдебно производство, не е в правомощията на изпълнителния директор на НАП и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на съответните компетентни органи. Поради това изпълнителният директор на НАП няма правомощия да вземе отношение по случая.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар