подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_ 1659/28.10.2019 г.

ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1, чл. 73а

ОТНОСНО: подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се подписва от същите. Впоследствие с копие от този договор и с документите на автомобила се извършва регистрация на същия в сектор „Пътна полиция“.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се подаде информация за това плащане в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
2. Как трябва да се впише информацията в справката, след като чуждестранното физическо лице няма ЛНЧ, нито служебен номер от регистъра на НАП, а софтуерът нe допуска това?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ., бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ., бр.79 от 8 Октомври 2019 г.) е изразено следното принципно становище:
Първостепенно значение за определяне на данъчните задължения на едно физическо лице е дефинирането му като местно или като чуждестранно. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ).
С оглед цитираната нормативна уредба, на облагане ще подлежат само доходите на чуждестранно физическо лице, получени от източници в Република България, които са подробно изброени в разпоредбите на чл. 8 от ЗДДФЛ.
Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се представя с цел даване на информация за реално получените доходи от физическите лица, независимо дали са облагаеми или необлагаеми. Тази информация е необходима на органите по приходите за определяне размера на дължимия данък върху доходите, реализирани от данъчните субекти през предходната календарна година, в случай, че не са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ или не са декларирали всичките си доходи в нея, както и с оглед изготвяне на проекти на данъчни декларации на задължените лица. За справките, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г., вече ще се подава информация и относно удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски и ще се декларират и изплатените доходи от трудови правоотношения.
В разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е регламентирано, че предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
В случаите на изплащане на доходи на чуждестранни лица от източник в РБългария в справката по чл. 73 се посочват доходите, подлежащи на облагане по глава шеста с окончателен данък съгласно чл. 37 от ЗДДФЛ.
Освен това следва да се отбележи, че в изпълнение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане между държавите членки с разпоредбата на чл. 143з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено изпълнителният директор на Националната агенция за приходите да изпраща на компетентния орган на държава членка на Европейския съюз, наличната информация за следните доходи на местни лица на тази държава членка:
– доходи от трудови правоотношения;
– възнаграждения по договори за управление и контрол;
– застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в обхвата на друг обмен на информация между държавите членки на Европейския съюз;
– пенсии;
– собственост и/или доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително от ограничени вещни права върху такова имущество;
– доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
Посочената информация се обменя автоматично, без да е налице искане на компетентните органи на съответната държава членка.
С оглед събирането на тази информация и изпълнението на ангажимента на РБългария към другите държави членки с разпоредбата на чл. 73а от ЗДДФЛ се въвежда изискване към задължените лица за подаване на информация относно начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава членка на Европейския съюз суми от тях по посочените категории доходи.
Видно от изложеното, в настоящия случай, изплатеният доход на чуждестранното физическо лице, гражданин на Италия от покупко-продабжата на движима вещ (автомобил) не подлежи на данъчно облагане в страната и не следва да се удържа данък. Същият не попада и сред изброените доходи, за които държавите членки е необходимо да обменят информация, поради което за него не следва да бъде подавана информация както в справката по чл. 73, ал. 1, така и по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар