подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_537/25.03.2019 г.

ЗКПО, чл. 1, т. 1 и т. 7;
ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 1;
ЗКПО, чл. 5, ал. 1;
ЗКПО, чл. 92, ал. 1;
ЗКПО, чл. 115;
ЗКПО, чл. 117;
ЗКПО, чл. 123, т. 2;
ЗКПО, чл. 248

Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложената в писменото запитване фактическа обстановка и приложените документи, във връзка с промяна на Закона за Селскостопанска академия с ДВ брой 22 от 13.03.2018 г., §17, ал. 1, т. 2 от ПЗР предвижда, че ….държавно предприятие (ДП) към….гр….. се преобразува в………………… бюджетно предприятие , считано от 01.04.2018 г.
В резултат на преобразуването всички активи, пасиви, архивът, както и другите права и задължения на държавното предприятие преминават към ………бюджетно предприятие.
Във връзка с горното се поставя въпроса трябва ли да се подаде годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък във връзка с чл. 117, ал. 1 от ЗКПО?

Предвид изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно приложените документи и изложеното в запитването преди промяната на Закона за Селскостопанска академия …………..е регистрирано по чл. 62 от Търговския закон (ТЗ) като самостоятелно юридическо лице със статут на държавно предприятие.
Разпоредбата на чл. 1, т. 1 от ЗКПО регламентира, че този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, а чл. 2, ал. 1, т. 1 определя, че тези лица са данъчно задължени. Следователно в общия случай местните юридически лица, чиито печалби на основание чл. 5, ал. 1 от ЗКПО се облагат с корпоративен данък (тази формулировка на чл. 92, ал. 1 изключва юридическите лица, които се облагат с алтернативни данъци – например бюджетните предприятия), следва да подават годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО.
От друга страна, в разпоредбата на чл. 1, т. 7 от ЗКПО е указано, че приходите от сделки по чл. 1 от ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия също са обект на облагане. Както е видно от цитирания текст те подлежат на облагане по реда на ЗКПО само за печалбата си от определени сделки, а именно такива, каквито обичайно се извършват от търговци.
Преобразуването на държавното предприятие, регистрирано по чл. 62, ал. 3 от ТЗ води до промяна в режима на данъчното му облагане по ЗКПО – от облагане с корпоративен данък съгласно част II от ЗКПО, към облагане с алтернативен данък върху приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество по реда на част V, Глава тридесет и трета (чл.248 от ЗКПО).
Съгласно чл. 123, т. 2 от ЗКПО разпоредбите на Глава деветнадесета „Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие“ по отношение на преобразуването на търговски дружества се прилагат и в случаите на прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ при условията на универсално правоприемство.
Проблем при прилагането на този текст не би възникнал, ако се касаеше за случай, при който участниците в преобразуването са лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък. В конкретния случай обаче, единият е бюджетно предприятие, което се облага с алтернативен данък.
С оглед на това, че глава деветнадесета е включена в част втора „Корпоративен данък“ на ЗКПО, при систематичното тълкуване на нейните разпоредби се налага извода, че те се прилагат от данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък. Това означава, че те не са приложими спрямо правоприемника бюджетно предприятие, но следва да се прилагат по отношение на преобразуваното държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал.3 от ТЗ, което подлежи на облагане с корпоративен данък.
Поради факта, че до датата на преобразуването ДП е подлежало на облагане с корпоративен данък, за него е приложима разпоредбата на чл. 115 от ЗКПО и съответно за правоприемника съществува задължението за подаване на декларация и внасяне на данък по реда на чл. 117 от същия закон.
С оглед изложеното и предвид това, че бюджетното предприятие се явява универсален правоприемник на съответното държавно предприятие, същото има задължение да подаде ГДД по чл. 92 от ЗКПО по реда на чл. 117, ал. 1 и да внесе дължимия корпоративен данък в законоустановения срок.

5/5

Вашият коментар