Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажб

3_3124/10.10.2012г.
ЗДДС, чл. 118, ал.1, ал. 6, ал. 8, ал. 9 и ал. 10;
ЗДДС, § 15б;
ЗИДЗАДС, § 81;
Относно: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по редана Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Според изложеното в запитването дружество „Х”ЕООД извършва покупко – продажба на течни горива (дизел) на едро. „X” ЕООД не притежава търговски обекти за продажба на гориво, средства за измерване на разход и собствен транспорт. Закупеното гориво не се транспортира до база на дружеството, а се превозва директно от доставчика, от който е закупено до клиента. Плащането на горивото се извършва по банков път и в брой. Продажбите в брой се отчитат с ЕКАФП.
Във връзка с гореизложената фактическа обстановка се поставя въпроса задължено ли е дружеството, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, да подава данни към НАП по електронен път за полученото / доставеното количество течно гориво от 01.01.2013г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006г., посл. изм. ДВ. бр.54 от 17.07.2012 г.) и Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. В ал. 4 на същата правна норма е уредено, че прилагането на този член, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на финансите. Тази наредба е Наредба № Н-18 наот 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
На основание новоприетата ал. 8 към чл. 118 от ЗДДС (в сила от 17.07.2012г.) данъчно задължено лице – доставчик или получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставеното или полученото количество течно гориво и за получателя или доставчика, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. С оглед на изложената фактическа обстановка в запитването считаме, че дружеството попада сред визираните в ал. 8 на чл. 118 от ЗДДС данъчно задължени лица.
В разпоредбата на ал. 9 на чл. 118 от ЗДДС е регламентирано, че алинея 8 не се прилага за доставки, отчетени чрез фискално устройство, както и за лица – доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Важно е да се отбележи, че приложението на горецитираната разпоредба предстои да бъде доуредено. В § 81 отПЗР на Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове е предвидено, че министърът на финансите в срок до три месеца от влизането в сила на този закон следва да направи съответните промени в наредбата по чл. 118, ал. 4 от ЗДДС (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ).
Необходимо е да се има предвид, че за изпълнение на задълженията си, предвидени в ЗДДС, дружеството следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до 31.12.2012г. съгласно § 15б от ПЗР на ЗДДС.
По силатана изменената ал. 10 на чл. 118 от ЗДДС сНаредба № Н-18/2006 г. на МФ се определят изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите за предаване на данните по ал. 6 и 8, видът на данните по ал. 8, както и начинът и формата на подаването им. Следователно същите ще бъдат регламентирани с последващи изменения на цитирания нормативен акт.
Изразяваме готовност при влизане в сила на промените в Наредба № Н-18/2006 г.на МФ и при писмено изявено желание страна на дружеството да изразим становище по поставения в запитването въпрос, съобразено с пълната нормативна уредба.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »