fbpx

подаване на данни за здравно осигуряване за социално подпомагани лица без данни за гражданска регистрация

3_1280/10.03.2008 г.
Наредба № Н – 8, чл. 2, ал. 1, т. 2
Относно: подаване на данни за здравно осигуряване за социално подпомагани лица без данни за гражданска регистрация
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Х е задължена да превежда здравни вноски за лица без доходи, настанени в специализирани институции за социални услуги. За две такива лица, настанени в Домове за възрастни с умствена изостаналост не разполага с единните им граждански номера. Многократно е правила опити чрез органите на полицията за установяване на тяхната самоличност. До настоящия момент няма резултат от проведените издирвания. Във връзка с гореизложеното поставя въпроса по какъв ред Дирекцията да внася здравноосигурителни вноски за тези лица и как да подава данни за Персоналния регистър на НАП за тях?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр.113/2007 г.) и Наредба№Н – 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 8/2008 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗО за гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги (чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО) осигурителната вноска се внася в размера, определен със Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година (6% за 2008 г.) върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (120 лв. за 2008 г.)
На основание чл. 44 от ЗЗО здравните вноски се внасят по банков път и с пощенски запис.
Чл. 42, ал. 4 от ЗЗО регламентира задължението на работодателите, общинските власти, ведомствата, възложителите и самоосигуряващите се лица да предоставят на Националната агенция за приходите информация за здравноосигурените лица. Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., урежда съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на тази информация. Според нейните разпоредби данните за здравно осигуряване на лицата, осигурени от Републиканския бюджет се подават на електронен носител с Декларация обр. 3. На основание чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата, съгласно Приложение № 2 към него, в т. 6 на тази декларация се попълва единния граждански номер на осигуреното лица. Без ЕГН на лицето данните от тази декларация не могат да се обработят и съхранят.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) в Република България е изграден регистър на населението, който включва :
1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
а) получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
б) без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България;
в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.
Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон. По силата на чл. 8, ал. 1 от ЗГР основни данни за гражданската регистрация на лицата са техните:
1. име;
2. дата – ден, месец, година, и място на раждане;
3. пол;
4. гражданство;
5. единен граждански номер.
Според горецитирания закон вписването в регистрите на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица и техните кметове са отговорни за изграждането им.
По отношение реда за издаване на единен граждански номер на определено лице Националната агенция за приходите не е компетентна да изрази становище. Считаме, че за тази цел Дирекцията следва да се обърнете към общинските служби по постоянен адрес на лицата, които социално подпомага.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top