Подаване на декларация обр. № 3 Данни за здравно осигуряване на лица,

. 24-30-12
Дата:08.03.2010 год.
ЗЗО, чл. 39, ал. 1;
Наредба Н-8
ОТНОСНО: Подаване на декларация обрИзх. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица,
осигурени от републиканския бюджет и други“ приложение № 2 към чл. 2,
ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигу-
рителите за осигурените при тях лица.
По постъпило запитване в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-12 от 18.02.20Юг. във връзка с подаване на декларация обрИзх. № 3 за деца от 3 до 18 години настанени в Дом за деца с умствена изостаналост, с оглед относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване – за задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в Националната агенция за приходите по ред, определен с наредба на министъра на финансите. Редът за подаване на данните е регламентиран с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г.). В чл. 3, ал. 2 от наредбата се изброяват съответните правни субекти, които са задължени да подават декларация обрИзх. № 3, включително и специализираните институции за социални услуги.
Предвид цитираните разпоредби специализираните институции за социални услуги подават данни с декларация обрИзх. № 3 за лица над 18 години. За децата от 3 до 18 години не се подават данни в Националната агенция за приходите по реда на Наредба Н-8/2005 г. (чл. 39, ал. 1от 330).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’