Подаване на декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) от лице упражняващо свободно професия, което не е реализирало доход през 2006 г.

ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) от лице упражняващо свободно професия, което не е реализирало доход през 2006 г.
В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
В съответствие с разпоредбите на чл. 41, ал. 1, предложение първо от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход по чл. 14 от закона, в срок до 15 април на следващата година.
По силата на 42, ал. 1 от ЗОДФЛ декларация по чл. 41 не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и/или доходи необлагаемите по този закон, освободените от облагане по силата на други закони доходи. Не подлежат на деклариране доходите обложени с еднократен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ и тези, които са обложени с еднократен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на освободените по реда на чл. 12, ал. 3.
Справката за окончателния размер на осигурителния доход, ако деклараторът е самоосигуряващо се лице е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ и се подава само ако същото е получило доход, подлежащ на данъчно облагане, съгласно данните в годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ
От запитването става ясно, че лицето упражняващо свободна професия не е реализирало доходи през 2006 г. В тази връзка и предвид гореизложеното, лицето не попада в хипотезата на чл. 41, ал. 1 и не следва да подава декларация за облагане доходите на физическите лица, както й справка за окончателния размер на осигурителния доход.