Подаване на ГДД по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и попълване на приложение №7 от декларацията от лице извършващо дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.

Изх. №23-22-232/28.02.2019 г.

ЗДДФЛ – чл. 50, ал. 1, т. 2;
ЗСч – чл. 3, ал. 4;
ЗСч – чл. 29

ОТНОСНО: Подаване на ГДД по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и попълване на приложение №7 от декларацията от лице извършващо дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.

В запитването не е изложена фактическа обстановка.
Поставени са следните въпроси:
1. Стойността на отчисленията на основните средства следва ли да се отчетат като разход в годишната данъчна декларация?
2. Какви са санкциите в случаи, че не са декларирани отчисленията на основните средства?
Предвид въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
При извършване на сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 53 от с.з. всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което да отразява движението на имуществото на своето предприятие, в съответствие с принципа за регистриране в хронологичен ред, да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основата на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет.
Предприятие за целите на Закона за счетоводството (ЗСч) са лицата посочени в чл. 2, т. 1 до т. 7 от с.з., в това число и търговците по смисъла на ТЗ. Изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, приложимата счетоводна база за финансово отчитане, съдържанието и съставянето на финансовите отчети са уредени в ЗСч. Предприятието осъществява текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред. Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на ЗСч и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване (чл. 3, ал. 1 от ЗСч). Предвиден е облекчен способ за текущо счетоводно отчитане, отнасящ се за едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000,00 лв.. В този случай едноличните търговци могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване (чл. 3, ал. 4 от ЗСч).
Изискванията към финансовите отчети са посочени в глава трета Финансови отчети на ЗСч. Съгласно чл. 24 от ЗСч, финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансово състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал. Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти. Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение (чл. 29 от ЗСч). Изключение от това правило е регламентирано в чл. 29, ал. 4 от ЗСч, по смисъла на което годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000,00 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.
Предвид изложените нормативни разпоредби, предприятието на едноличния търговец, следва да изготви годишен финансов отчет, в който да отрази ефектите от използваните и класифицирани като дълготрайни материални активи, а именно в Баланса – стойността на дълготрайния материален актив (историческата цена намалена с начислената амортизация), в Отчета за приходите и разходите да отрази начислените разходи за амортизация на дълготрайните материални активи.
Относно задължението за подавана на Годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица, следва да се има предвид следното:
При извършена служебна проверка на едноличния търговец се установи, че лицето извършва патентна дейност и като такова е задължено да подава годишна данъчна декларация по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Посочените физически лица, които през съответната година са извършвали дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ, попълват приложение № 7 (образец 2071), което е неразделна част към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В приложение № 7 се посочват данни за съставителя на годишния финансов отчет. В част II от приложението се попълва размера на доходите, придобити през годината. Данните от това приложение не участват при формиране на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
Данните от приложение № 7, са във връзка с определянето на окончателните осигурителни вноски по реда на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за което е необходимо да се формира облагаем доход за извършваните дейности съобразно начина, по който са осъществявани съответните дейности (като едноличен търговец) и съгласно съответстващите правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези източници на доход.
В конкретният случай, когато е извършвана патентна дейност като едноличен търговец се вписват приходите от съответната дейност; вписва се общият размер на разходите, съгласно данните по Отчета за приходите и разходите. Облагаемият доход се определя като финансовия резултат от съответната дейност се преобразува по ред, аналогичен на предвидения в Приложение № 2 към ГДД, по чл. 50 от ЗДДФЛ, без да се намалява с размера на приспадната данъчна загуба по реда на ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар