подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г. от дружество, което не е извършвало дейност през отчетния период

3_1025/18.06.2019 г.

ЗКПО, чл. 92, ал. 1;
ЗКПО, чл. 92, ал. 2;
ЗКПО, чл. 92, ал. 4;
ЗКПО, § 1, т. 56 от ДР;
ЗСч, чл. 38, ал. 9, т. 2;
ЗСч, § 1, т. 30 от ДР

Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г. от дружество, което не е извършвало дейност през отчетния период

Съгласно изложеното в запитването ЕООД не е извършвало дейност от месец 10.2017 г. В края на същата година е сключен облигационен договор с физическо лице за съставяне на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Съгласно договора след извършване на услугата на лицето са изплатени 50.00 лева през месец 03.2018 г. като са удържани и внесени съответните осигурителни и данъчни задължения. Подадена е декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за удържания данък и справка по чл. 73 от същия закон за изплатения доход. Също така през 2018 г. са удържани от разплащателната сметка банкови такси в размер на 10.00 лв. за обслужване на сметката, по която няма постъпления и плащания от и към контрагенти. Пояснява се, че освен тези посочени разходи, през отчетния период 2018 г. дружеството не е реализирало приходи, не е погасявало задължения и не е сключвало търговски сделки.
В законоустановените срокове е подадена декларация приложение 11 в Националния статистически институт (НСИ), че през отчетната 2018 г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и е заявено вписване в търговския регистър (ТР) чрез Заявление за обявяване на декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, образец ГЗ.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Задължено ли е дружеството да подаде ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г., в случая когато са налице едновременно всички условия за предприятие, което не е осъществявало дейност, посочени в § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗСч?
2. Следва ли да се изготви и публикува годишен финансов отчет (ГФО) чрез Заявление за обявяване на ГФО в търговския регистър образец Г2, когато същият е с нулеви стойности и това вече е декларирано в Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, образец ГЗ в законоустановения срок 31.03.2019 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. В разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО във връзка с § 39 от ПЗР на същия закон е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (ЗСт).
Изключение от това правило е предвидено в разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (изм., ДВ бр. 92/2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), съгласно която данъчно задължените лица не следва да подават ГДД и годишен отчет за дейността, когато през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч.
Съгласно § 1, т. 30 от ДР на ЗСч предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност. свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
Видно от изложената фактическа обстановка в писменото запитване е направен извод, че за отчетната 2018 г. дружеството не осъществява дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на ЗСч, поради което не следва да подава ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. и годишен отчет за дейността.
Извън горното, важно е да се отбележи, че в сила от 01.01.2019 г. разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО е допълнена като е посочено, че ГДД се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на ЗСч, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
Във връзка с измененията на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч (ДВ, бр. 92/2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство в ТР с декларация, която се публикува до 31 март на следващата година. Спазвайки цитираната разпоредба, дружеството е декларирало това обстоятелство чрез извършено вписване в ТР със Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, образец ГЗ.
Следва да се отбележи, че разпоредбата на ал. 9 предвижда изключение от правилата на чл. 38, ал. 1 – 8 от ЗСч, въвеждащи задължение за публикуване на ГФО.
Съгласно процедура за обявяване на ГФО в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (посл. редакция 29.03.2019 г.) в раздел ІV, т. 2 относно сроковете за подаване на ГФО съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч е посочено, че правилата на чл. 38, ал.1-8 от ЗСч не се прилагат за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период като това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в ТР в срок до 31 март на следващата година.
В настоящия случай, дружеството е декларирало тези обстоятелства с подаването на такава декларация в посочения срок, поради което не следва да публикува годишния финансов отчет в Търговския регистър.

5/5

Вашият коментар