Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_519/23.04.2021 г.

ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 2;
ЗДДФЛ, § 1, т. 26, б. „д“ от ДР

ОТНОСНО: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването лицето през 2020 г. е работило по трудов договор в „Л“ ЕАД гр. С. и е получавало доходи от Община С. като общински съветник. За изплатените доходи работодателите са подали необходимата информация в НАП относно начислените и внесени данъци и осигуровки през 2020 г.
Във връзка с това се поставя въпроса следва ли да се подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2020 г.?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 14/2021 г.) е изразено следното становище:
Облагането на доходите на физическите лица е уредено в ЗДДФЛ. По смисъла на този закон, правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, каквито са и общинските съветници, се считат за трудови правоотношения по силата на § 1, т. 26, буква „д“ от ДР на ЗДДФЛ. В тази връзка, при определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа се прилагат разпоредбите на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които през течение на годината са получили само:
– доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или

– доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и няма да ползват данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ.
Получените суми като общински съветник не подлежат на деклариране в ГДД при условие, че са спазени изискванията на чл. 52, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗДДФЛ и лицето няма други доходи през годината.
Извън това следва да се има предвид още, че съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ, независимо от наличието само на доходи от трудови правоотношения, местните физически лица подават годишна данъчна декларация за:
– ал. 1, т. 4 – притежаваните от тях акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, база и недвижима собственост в чужбина;
– ал. 1, т. 5 – имат предоставени и получени заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
В запитването се сочи, че същият казус възниква и при общинските съветници, които са пенсионери, които са самоосигуряващи се лица. В тази връзка следва да се има предвид, че от една страна липсва зададен въпрос, както и изложена конкретна фактическа обстановка във връзка с тези лица, а от друга страна липсва идентификация на самите лица общински съветници.
В случай, че визираните в запитването лица имат въпроси по прилагането на данъчното или осигурителното законодателство, няма пречка да поставят същите по надлежния ред, след като се идентифицират и опишат конкретната фактическа обстановка.

5/5

Вашият коментар