подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-94-В-540
Дата: 05.05.2021 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4.

ОТНОСНО: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше запитване, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-В-540 от 20.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
През 2020 г. чрез български инвестиционен посредник сте продавали акции, които се търгуват на фондовите борси.
Поставени са следните въпроси:
1. Кои сделки (продажби) се декларират в Приложение № 5 на годишната данъчна декларация, сделките на кои борси – само тези извън ЕС ли? Как стои въпросът с акции на борсите в Осло (Норвегия) например или от страни, които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП), но не са страни от Европейския съюз (ЕС)?
2. Коя е цената на придобиване на акциите и по-конкретно приспада ли се брокерската комисионна?
3. Как следва да се попълни Приложение № 8 във връзка с деклариране на получени дивиденти от чужбина, когато има удържан данък в чужбина повече от 5 на сто или по-малко от 5 на сто.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби. „Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ); права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за ЕИП;
в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
г) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за ЕИП.
В съответствие с чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС. Т.е.
Следователно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ е приложима за сделки с финансови инструменти, които се сключват на регулиран български пазар и на регулиран пазар в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Реализираните от физическите лица доходи от сделки с финансови инструменти, осъществени на пазари, различни от посочените, ще подлежат на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател. Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗДДФЛ). Следва да имате предвид, че заплатените комисионни във връзка с продажбата не е предвидено да бъдат приспадани при определянето на облагаемия доход. Облагаемите доходи по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута подлежат на деклариране в Приложение № 5 на годишната данъчна декларация.
По отношение на доходите от дивиденти, на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато доходът, придобит от местното физическо лице, е от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 от същия закон се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. В тези случаи доходите се декларират в Част ІV на Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, където се определя и дължимият окончателен данък.
Когато има удържан в чужбина данък за доходите от дивиденти, в колона 5 на Част ІV на Приложение № 8 на годишната данъчна декларация се посочва кодът на метода, който се прилага за избягване на двойното данъчно облагане на дохода. Колони 9, 10, 11 и 12 се попълват, когато за този доход се прилагат методите на данъчния кредит, предвидени в съответната СИДДО, или се ползва данъчен кредит по реда на чл. 76 от ЗДДФЛ, а в колона 12 се изчислява разликата между дължимия съгласно ЗДДФЛ окончателен данък и размера на признатия данъчен кредит, посочен в колона 11. В този случай към годишната данъчна декларация е необходимо да се приложат доказателства за размера на внесения в чужбина данък, посочен в колона 9 на Част ІV.
Когато за този доход в съответната СИДДО е предвиден метод „Освобождаване с прогресия“ колони 9, 10, 11 и 12 не се попълват и доказателства за размера на внесения в чужбина данък може да не бъдат прилагани.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар