fbpx

подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити от предаване на метални отпадъци

3_1062/22.04.2014г.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2, буква «г»;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 10;
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 4;
ЗДДФЛ, чл. 66;
Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити от предаване на метални отпадъци
Съгласно изложеното в него през 2013 г. лицето е предало метални отпадъци на лица, които имат право да извършват събиране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В резултат на това е придобило доход, за който предприятието платец на дохода е удържало данък.
Във връзка с горното се поставя въпроса задължено ли е лицето да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобития доход от предаване на метални отпадъци, който е обложен с окончателен данък?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ
(обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 1/2014 г.), изразяваме следното становище:
Правното основание за облагане на доходи, придобити от физически лица /български и чуждестранни/ при продажба или замяна на движимо имущество, в случая метални отпадъци, предадени на лице, което има право да извършва третиране на отпадъци в съответствие със ЗУО, е чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ. Съгласно посочената правна норма брутните доходи на местни и чуждестранни физически лица, придобити при продажба или замяна на движимо имущество по чл. 13, ал. 1, т. 2, буква «г» се облагат с окончателен данък. Последната указва, че не са необлагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със ЗУО.
На основание чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ ставката на данъка е 10%. Удържането и внасянето на данъка е задължение на платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието, по силата на чл. 65, ал. 1 от закона.На основание чл. 55 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи, задължено да удържа и внася данъци по реда на този закон, в т.ч. коментираните доходи, подава декларация по образец 4001 за дължимите данъци. Разпоредбата на чл. 56 от закона определя, че декларацията образец 4001 се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.
Съгласно чл. 66 от ЗДДФЛ данъците, удържани от платеца на дохода, в т.ч. и окончателните данъци, се внасят в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Според разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ за доходите, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от същия закон, физическите лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация.
Предвид изложеното за доходите, придобити от предаване на метални отпадъци на лица, които имат право да извършват тази дейност съгласно ЗУО, лицето няма задължение да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top