подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Изх. № 74-00-32
Дата: 13.03.2013 год.
ЗКПО, чл. 92
Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 74-00-32/05.03.2013 г., в което поставяте въпрос, породен от съдържанието на Част ІІ – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице” на образец 1010а от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г., където липсва графа за вписване на ЮЛНЦ. Поставеният въпрос е следният:
Задължени ли са ЮЛНЦ, които за 2012 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са получавали доходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и не дължат данък върху разходите, да подадат образец 1010а за данъчния период на календарната 2012 г.?
Предвид относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:  
В разпоредбата на чл. 92, ал. от ЗКПО е посочено, че годишна данъчна декларация подават данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък. На основание чл. 1, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбата на местните юридически лица, които не са търговци (каквито са ЮЛНЦ) от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежи на облагане с корпоративен данък. При наличие на тези обстоятелства ЮЛНЦ са данъчно задължени лица по ЗКПО за корпоративен данък и следва да подават образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. На основание чл. 207, ал. 2 от ЗКПО ЮЛНЦ са данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, ако извършват социални разходи. В този случай те също следва да подават образец 1010.
При условие, че ЮЛНЦ не са данъчно задължени лица нито за корпоративен данък, нито за данъка върху социалните разходи, те не са задължени да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Обяснение в същия смисъл е дадено в Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, които са част от утвърдения от министъра на финансите образец на декларацията по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3

Изх. №23-22-221323.11.2016 г. чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл. 86, ал. 3 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството осъществява международни превози

вземане на решение за предоставяне на ваучери за храна е извън компетентността на НАП. Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба № 11/2005г. указания по прилагане на наредбата дават министъ

2_914/24.07.2014г.ЗКПО чл.204, т.2, буква ”б”ЗКПО чл.209ЗКПО т.34 от §1 на ДРЗДДФЛ чл.24, ал.1 ЗДДФЛ чл.24, ал.2, т.1, буква ”е”ЗДДФЛ чл.24, ал.2, т.9КСО чл.6, ал.2НЕВДПОВ чл.1,

По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-118 от ………2007 г., изразявам следното становище:

Изх. № 24-33-118 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-118 от

връчване на Заповед за възлагане на ревизия на дружество ,чийто едноличен собственик на капитала е юридическо лице регистрирано в Панама.

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№23-22-91025.05.2011г.чл.10,ал.3 и ал.4 от ДОПКВъвВаш протокол за писмено запитване № …/07.04.2011г., постъпило в ДирекцияОУИ … с вх.

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024