Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.

Изх. № 67-00-5
Дата:08.05.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 55;
ЗКПО, чл. 201.
Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 67-00-5/18.04.2013 г., Ви уведомявам за следното:
Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са регламентирани в разпоредбите на чл. 55-57, в редакцията на закона, действаща от 1 януари 2013 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.Изключение от това правило е регламентирано само за доходите от трудови правоотношения, за които се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от същия закон (чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ).
Бюджетните предприятия, вкл. поделенията им, са в обхвата на понятието „предприятие” по смисъла на ЗДДФЛ (§ 1, т. 33 от ДР) и като такива са задължени да определят, удържат и внасят данъци по реда и при условията на този данъчен закон, т.е. те се третират като данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3 от закона. Безспорно, на основание специалната разпоредба на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., считано от 01.01.2013 г., данъците върху доходите на физически лица се начисляват, удържат, отчитат и внасят от бюджетните предприятия на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане, без да се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на Националната агенция за приходите и при спазване на приложимия режим на данъчно облагане. Следва да имате предвид, че цитираната разпоредба не отменя задълженията на бюджетните предприятия, които те имат в качеството си на данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДФЛ, а само създава специфични правила за разчитането им с бюджета. Във връзка с прилагането на тези специфични правила са дадени указания от Дирекция „Държавно съкровище” при– ДДС № 16/27.12.2012 г.
Следователно, доколкото към настоящия момент в ЗДДФЛ не е предвидено друго, бюджетните предприятия, каквото е и Професионалната гимназия по електротехника – гр. …, са задължени да спазват установените в закона правила (приложимия режим) за подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001).
Уведомявам Ви, че прилаганият от приходната администрация подход при обработката на данните в декларациите, подавани от бюджетните предприятия, е съобразен с обстоятелството, че, считано от 1 януари 2013 г., по силата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., дължимите данъци от тези предприятия (с изключение на дължимите от общините) не се превеждат по сметките на НАП.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

/СТОЯН МАРКОВ/
Изготвил:
Л. Цветкова /отдел ДМ/: …………………………
Съгласували:
Зам. директор на дирекция ДОМ
Росен Иванов: ……………………….
Директор на дирекция ДОМ
за приключване
В и О’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, което е публикувано на интернет страницата на Националната агенция по приходи – /www.nap.bg/.

Изх. № 53-04-50525.08. 2017 г. чл. 31, ал. 3 от ЗДДСчл. 27, ал. 1 от ППЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„У“ АД е

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1

23-29-65/11.05.2010г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3Фактическа обстановка: здравно и социално осигуряване на чуждестранни граждани.По отношение осигуряването на индийския

ЗДДС, чл.24, aл. 1,ЗДДС, чл.12, aл. 1

Изх. № 24-34-131Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………На поставения от Вас въпрос, свързан с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на гора, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

Изх. № 26-E-79Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на гора, при която цената на земята и насажденията са определени отделноВ запитването

правото на приспадане на данъчен кредит по фактури за закупени материали и услуги, вложени в строителството на предназначената за отглеждане на прасета нова част от сградата.

2146/15.09.2009 Чл.74 от ЗДДСУважаеми г-н П,Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.С с вх.№ год., изпратено за

ЗДДС, чл.66, aл. 2,ЗДДС, т. 37, параграф 1

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46.№53-00-75125.11.2010г.Чл.66,ал.2 от ЗДДСПар.1,т.37 от ДР на ЗДДСВ запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва мотел с

casibom