В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция ОУИ гр. Варна, постъпили в Централното управление на НАП с вх. № ===/28.05.2007 г. и вх. №

Изх. № 24-31-228 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:В отговор на Ваши запитвания и жалба под горепосочените номера, препратени ни по компетентност от Дирекция „ОУИ“ гр. Варна, постъпили в Централното управление на НАП с вх. № ===/28.05.2007 г. и вх. № ===/18.06.2007 г. относно прилагането на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1.01.2007 г. Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
СД“======“ е придобило право на собственост по договор от 25.06.1997 г. върху недвижим имот, представляващ „Шивашки цех“ – магазин, находящ се в гр. Русе, подробно описан в акт за общинска собственост № 242/23.10.1995 г. Към датата на прехвърлянето на правото на собственост върху имота сделката е била освободена и не е ползван данъчен кредит по ЗДДС /отм./. През 2000 г. СД“====“ е преобразувано в „====“ООД. Дружеството е регистрирано по ЗДДС от 1994 г.
Зададени са следните въпроси, свързани с прилагането на новия ЗДДС:
1.Приложима ли е разпоредбата на чл.45, ал.З от ЗДДС при продажбата на
недвижимия имот, придобит през 1997 г. – може ли доставката да се третира като
освободена?;
2.Следва ли да се приложи разпоредбата на чл.79, ал.6 от ЗДДС, тъй като след
придобиването на имота са извършени подобрения, с които е увеличена неговата
стойност, за което е приспаднат данъчен кредит?
по първи въпрос
Съгласно чл. 45, ал.З от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови /според изложената в запитването фактическа обстановка сградата не е нова по смисъла на закона/, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Дадено е право на избор на доставчика дали доставката да бъде облагаема. Т.е. налице ще бъде задължение за начисляване на ДДС, само ако доставчикът се е възползвал от правната възможност на чл. 45, ал.7 от ЗДДС.
по втори въпрос
За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, се дължи данък по формулата, посочена в чл.79, ал.6 от ЗДДС и следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит за тях. Разпоредбата на чл.80, ал.1, т.2 от ЗДДС е неприложима, тъй като не е налице промяна^ със закон в данъчния режим на доставката.
//

Оценете статията

Вашият коментар