Подаване на коригиращи декларации за ползване на данъчно облекчение за дарения по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица

Изх. № 24-32-184
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Подаване на коригиращи декларации за ползване на данъчно облекчение за дарения по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В отговор на писмено запитване на Териториална дирекция – ……., постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Велико Търново и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на НАП (вх. № 24-32-184/23.05.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, след 17 април 2007 г. постъпват декларации за ползване на данъчно облекчение за дарения по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, като податели на тези декларации са физически лица, които през предходната година са придобили доходи само от трудови правоотношения и за същата година са подали годишни данъчни декларации в законоустановения срок, за да ползват данъчно облекчение за деца и/или данъчно облекчение за дарения.
При така изложената фактическа обстановка, независимо, че податели на вторите годишни данъчни декларации са физически лица, които през предходната година са придобили доходи само от трудови правоотношения, тези декларации са корекционни по смисъла на чл. 104, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и съответно, на основание чл.104, ал.З от същия кодекс, следва да се смятат за неподадени и непораждащи правни последици за целите на облагането. /
//

Оценете статията

Вашият коментар