данъчно облагане на дейността рисуване върху дрехи и предмети и тяхната последваща продажба от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец.

Изх. № 24-32-175
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно облагане на дейността рисуване върху дрехи и предмети и тяхната последваща продажба от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец.
По повод Ваше писмо до Дирекция „ОУИ“ – гр. …., препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. №г. Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото Ви фактическа ситуация имате намерение да извършвате рисуване върху дрехи и предмети, които преди това ще бъдат закупени от Вас или от Вашите клиенти. Посочили сте също, че не сте регистрирана като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон и поставяте въпроси, свързани със задължителното осигуряване и данъчното облагане на доходите от тази дейност. За ангажиментите Ви, относно задължителните вноски за социално и здравно осигуряване вече сте уведомена от Дирекция „ОУИ“ – гр. ………. Във връзка с данъчното облагане на доходите от конкретната дейност, имайте предвид следното:
На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложението към глава седма от закона, се облага с окончателен годишен (патентен) данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1.оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв.. и
2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДЦС), с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по
чл.99 и чл. 100. ал. 2 от същия закон.
Следователно, извършването на дейност, посочена в приложението към глава седма от ЗДДФЛ е едно от условията при наличието на които физическото лице се облата с окончателен годишен (патентен) данък. В конкретния случай, описаната от Вас дейност не попада сред изброените ..патенти дейности“, поради което доходите от
същата следва да се облагат по общия ред на закона. Облагаемият доход, съответно годишната данъчна основа, от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя по реда на раздел III о/г глава пета на ЗДДФЛ – чл. 29 и чл. 30. Доходите по глава пета се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ).
//

Оценете статията

Вашият коментар