Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) при промяна в кодовете на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

2_35/ 25.01.2018 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. – чл. 3, ал. 1

ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) при промяна в кодовете на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На основание Заповед № РД01-1015/21.12.2017г. на Министъра на труда и социалната политика е извършена промяна на кодовете на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. в Клас 2 „Специалисти“, 22 „Медицински специалисти“.
Във връзка с изложеното поставяте въпроса: Необходимо ли е да бъде подадена информация към НАП на основание чл.62, ал.5 от КТ?
Съгласно чл.62, ал.3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) и председателя на Националния статистически институт(чл.62, ал.5 от КТ).
Съдържанието и реда за подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ до НАП са регламентирани в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на Министъра на труда и социалната политика.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г., уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори (приложение № 1) се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) (нова – ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
Предвид обстоятелството, че промяната в кода на длъжността не е сред хипотезите изрично изброените в чл.3, ал.1 от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г., считаме, че в случаите при които за работниците и служителите е налице промяна само в кода на длъжността им, работодателите не следва да подават уведомление по реда на чл. 62, ал.5 от КТ.

5/5

Вашият коментар