Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

ОТНОСНО: Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ .. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-235/27.07.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……..
В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте се пенсионирала по реда на чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като сте прехвърлила средствата от индивидуалната си партида по двата фонда Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт (НОИ), тъй като сте получила информация, че това ще повлияе на пенсията Ви. Пишете, че средствата от ППФ във фонд „Пенсии“ са прехвърлени със заявление № ….., подадено в ТД на НАП на 14.09.2020 г.
След получаване на разпореждането за отпусната пенсия, разбирате, че средствата от УПФ влияят върху размера й, но тези от ППФ – не. Считате, че прехвърлянето на средствата от индивидуалната партида на ППФ във фонд „Пенсии“ на НОИ е загуба на средства, които желаете да Ви бъдат възстановени.
За целта сте изпратили жалба до директора на ТП на НОИ … и според отговора възстановяването на средствата от ППФ е от компетентността на НАП. Прилагате копие на последната страница от отговора на НОИ.
Желаете да получите отговор на въпроса: Какъв е редът и начинът да си възстановите средствата от ППФ?
С оглед изложената фактическа обстановка и действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд (ППФ) във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на НАП. Осигуряването на лицата по ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора (чл. 4в, ал. 2 от КСО).
Липсва аналогична разпоредба на чл. 124а от КСО, която да дава възможност на лицата, които са направили избор да прехвърлят средствата си от ППФ във фонд „Пенсии“, отново да ги прехвърлят в ППФ, каквато възможност е предвидена за лицата които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
Видно от цитираната нормативна уредба, лицата, които са променили осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии” на ДОО не могат да възобновят осигуряването си в ППФ, тъй като изборът е еднократен.
Изборът за промяна на осигуряването от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, както и редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (НРИОВРЗОВВФГВРСОИ).
Осигурените в ППФ лица избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО чрез подаване на заявление – приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 от наредбата.
Не се приемат заявления от осигурени в ППФ лица, на които към датата на подаването е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране (основание чл. 4, ал. 10 от наредбата).
Към момента на подаване на заявлението за избор за промяна на осигуряване от ППФ във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 от КСО, Вие сте отговаряла на регламентираното в чл. 4в, ал. 1 от КСО и чл. 4, ал. 10 от НРИОВРЗОВВФГВРСОИ условие да не Ви е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, поради което правомерно заявлението Ви е обработено и е извършена промяната на осигуряването Ви.

Съгласно чл. 168, ал. 1 от КСО от 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.
Пенсията по ал. 1 се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от лицето и не може да се получава заедно с лична пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа (чл. 168, ал. 3 от КСО).
На основание чл. 172 от КСО осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия по чл. 168, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Видно от цитираната разпоредба, лицата могат да получат еднократно или разсрочено натрупаните средства по своята индивидуална партида само при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, когато не са придобили право или не са упражнили правото си на пенсия по чл. 168 от КСО. Възможност да бъдат възстановени средствата, които вече са прехвърлени от ППФ в фонд „Пенсии“ на НОИ, няма предвидена.
Следователно, Вие не може да получите средствата, които са били натрупани в индивидуалната Ви партида в ППФ, тъй като не отговаряте на изискванията на чл. 172 от КСО, в който е уредена единствената правна възможност лицата да получат натрупаните средства в ППФ. Вие не може и да се откажете от направения избор да промените осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 от КСО, тъй като съгласно цитираните разпоредби, това е еднократен акт, от който сте се възползвала правомерно, т.е. не съществува правна възможност осигуряването Ви от фонд „Пенсии“ на ДОО да бъде променено отново в ППФ.
Този извод се подкрепя и от приложеното решение на директора на ТП на НОИ – ….., според което лицата имат право еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, както и че Вие не попадате в обхвата на чл. 168, ал. 3, а получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната по реда на чл. 69а от КСО.

5/5

Вашият коментар