подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

3_3989/19.08.1008 г.
Наредба № 5/2002 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б”, т. 2;
Наредба № 5/2002 г., чл. 6, ал. 2 и ал. 3
Относно: подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението наосигурителното законодателство. Според изложеното в същото на 22.01.2008 г. е извършена промяна в правната форма на дружество, при която е променен ЕИК по БУЛСТАТ. За всеки работещ в предприятието е подадено уведомление за запазване на трудовото правоотношение по чл. 123, ал. 1 от КТ с основание за промяна на работодателя. След направена справка в базата данни на Регистъра на трудовите договори се констатира, че всички договори, за които са подадени уведомления за прекратяването им след 22.01.2008 г., стоят активни. В представената справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори в дружеството към 01.08.2008г. правят впечатление следните обстоятелства:
?В графа „Дата на сключване” фигурира не реалната дата на сключване на трудовите договори, а датата на промяна на правната форма на дружеството.
?В графа „Дата на последно допълнително споразумение” се констатирате, че:
– Само за ЕГН „А” и ЕГН „Б” вярно са отразени подадените данни за промяна на трудовото правоотношение;
– За ЕГН „В” и ЕГН „Г” няма подавано от дружеството уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за допълнително споразумение, а има отразено в справката такова с дата 22.01.2008 г.;
– За ЕГН „Д” и ЕГН „Е” е вписана дата 22.01.2008 г. вместо датата на сключване на допълнителното споразумение, съответно 05.03.2008 г. и 09.07.2008 г.;
– За ЕГН „Ж” и ЕГН „З”няма запис, въпреки че са подадени уведомления за промяна срока на договора и длъжността.
?В графа „Дата на прекратяване” няма нито един запис, въпреки че са подадени уведомления за прекратяване на 16 бр. договори, фигуриращи в справката на НАП.
Във връзка с гореизложеното се поставят следните въпроси:
1. Следва ли да се извършат корекции на подадените уведомления след 22.01.2008 г. за горепосочените ЕГН?
2. При прекратяване на трудово правоотношение коя дата следва да се впише в т. 10 от уведомлението – реалната дата на сключване на договора или датата на пререгистрацията на дружеството и ако е датата на пререгистрацията (22.01.2008 г.) как следва да се коригират вече подадените уведомления?
При така изложената фактическа обстановка с оглед нормативните разпоредби на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 1/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 7/2008 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредбата № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ работодателят е задължен да уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123 от КТ,ал. 1 от КТ или за промяна на правната му форма (приложение № 5).
Уведомлението по чл. 123 от КТ се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. Същото се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите
От направената справка в базата данни на Регистъра на трудовите договори към 12.08.2008 г. се потвърди, че дружеството правилно е отразило запазването на трудовите договори на своите работници и служители като е подало уведомления съобразно разпоредбите на чл. 123 от КТ при промяна на работодателя към 22.01.2008 г. След тази дата обаче са се получили несъответствия при някои от подадените уведомления по сключени допълнителни споразумения за промяна на длъжността или срока на договора и уведомления за прекратяване на 16 бр. трудови договора.
С оглед правилното отразяване на горепосочените промени следва да се спазят следните разпоредби от Наредба № 5:
Чл. 6, ал. 2 – При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” се попълва ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, дата и основание за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и НКИД;
Чл. 6, ал. 3 – При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълва ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, трите имена и ЕГН(ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.
За посочените ЕГН данните са постъпили в базата данни на Регистъра на трудовите договори, но в справката за актуалното състояние на трудовите договори към 12.08.2008 г. същите не са се отразили правилно за следните ЕГН: „Д”, „Ж” и „З”. За първите две ЕГН за основание за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение е посочен неправилно код 07. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 (ДВ бр. 7 от 22 януари 2008 г.) същият е заличен и не се прилага. Той се прилага единствено за прекратяване на вече сключени преди 01.01.2008 г. трудови договори на това основание.
Във връзка с несъответствията в данните, подавани за ЕГН „З” следва да имате предвид, че по Наредба № 5/2002 г. при промяна на основанието на договора от код 04 на код 01 програмният продукт не обвързва допълнително споразумение с основния договор. Основание 04 е трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Съгласно КТ срочният трудов договор, сключен при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, се прекратява със завръщане на замествания на работа (чл. 325, т. 5 от КТ). Завръщането на титуляра на работа настъпва не само при възобновяване изпълнението на трудовите му задължения, но и при окончателното преустановяване на изпълнението им – напр. поради напускане, преминаване на друга работа в същото или друго предприятие и т.н. Правата на заместващия за определена длъжност са в рамките на действието на трудовия договор между работодателя и замествания. Те не надхвърлят правата на титуляра по трудовото правоотношение, а тъкмо обратното – зависят от него. С настъпването на предвиденото в срочния трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ условие – завръщане на титуляра на длъжността на работа, трудовото правоотношение се прекратява по силата на закона – чл. 325, т. 5 от КТ. Във конкретния случай е трябвало да се прекрати договора с основание 04 и да се подаде уведомление за нов трудов договор (а не за допълнително споразумение) с основание 01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ или основание 02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.
За изправяне на несъответствията по горепосочените ЕГН следва да се извърши заличаване на некоректно подадените уведомления с оглед на това, че корекции не могат да се извършват на допуснати грешки в кода за тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН/ЛНЧ, основание за сключване на договора и дата на сключване на договора.
По отношение на констатацията, че в справката за актуалното състояние на трудовите договори на дружеството в графа „Дата на прекратяване” не са се отразили датите на прекратяване на 16 бр. трудови договора следва да поясним следното. Същото не се е осъществило поради това, че в графа „Дата на сключване” е отразена датата на сключване на договорите по стария БУЛСТАТ на дружество (който вече не е актуален). Следвало е да се посочи датата на промяната на правната форма на дружеството (22.01.2008 г.), от която е актуален новия БУЛСТАТ. В този случай следва да се заличат подадените уведомления за прекратяване на посочените трудови договори и да се подадат отново с отразена дата в графа „Дата на сключване” – 22.01.2008 г.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *