подаване на заявление за прекратяване на регистрацията за прилагане на специален режим в Съюза и на последна справка – декларация при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в следствие на преобразуване на дружество по реда на Търговския закон (ТЗ)

Изх. № М-26-И-182
Дата: 23.08.2018 год.

ЗДДС: чл. 107, т. 1, 2 и 5;
ЗДДС: чл. 107, т. 4, б. „а“;
ЗДДС: чл. 110, ал. 1, т. 1;
ЗДДС: чл. 156, ал. 1;
ЗДДС: чл. 157, ал. 1, т. 2 и ал. 2;

ОТНОСНО: подаване на заявление за прекратяване на регистрацията за прилагане на специален режим в Съюза и на последна справка – декларация при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в следствие на преобразуване на дружество по реда на Търговския закон (ТЗ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №………… от ………2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Извършено е преобразуване на дружеството „………………“ чрез промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност на акционерно дружество, като това обстоятелство е вписано в търговския регистър на ………..2018 г. С вписването на промяната на новоучреденото дружество е издаден нов ЕИК по Булстат, а преобразуващото се дружество се прекратява. Последното е регистрирано по ЗДДС, като притежава и специалната регистрация по чл. 156 от ЗДДС за прилагане на режим в Съюза. Преобразуващото се дружество е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на органа по приходите, като датата на дерегистрация е ………2018 г.
За да се прекрати специалната регистрация по чл. 156 от закона за прилагане на режим в Съюза на преобразуващото се дружество, е необходимо да се подаде заявление за дерегистрация по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационна система Mini one stop shop (MOSS), достъпна чрез Интернет страницата на НАП. С вписване на прекратяването на преобразуващото се дружество в търговския регистър се прекратява действието на притежавания от същото квалифициран електронен подпис.
Във връзка с изложената фактическа обстановка, поставяте следните въпроси:
1. Как следва да бъде подадено заявлението за прекратяване на регистрацията за прилагане на режим в Съюза и възможно ли е прекратяването на тази регистрация да бъде извършено по инициатива на органа по приходите?
2. Как следва да бъде подадена последната справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза предвид обстоятелството, че е прекратено действието на квалифицирания електронен подпис?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и взаимосвързаността на поставените въпроси същите следва да бъдат разгледани заедно.
Преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната форма е регламентирано в Глава шестнадесета от ТЗ. На основание чл. 264, ал. 1 от ТЗ търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
Съгласно чл. 264з, ал. 1 и 2 от ТЗ промяната на правната форма има действие от вписването в търговския регистър. С вписването на промяната преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество, т.е. в случая е налице универсално правоприемство.
Към датата на вписването преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, което е основание за задължителна дерегистрация на същото предвид разпоредбата на чл. 107, т. 4, б. „а“ от ЗДДС. В тази връзка, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, регистрацията по закона на преобразуващото се дружество се прекратява по инициатива на орган по приходите. Съгласно текста на цитираната разпоредба регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, когато е налице основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 1, 2 и 5 и при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса.
На основание разпоредбата на чл. 157, ал. 1, т. 2 от ЗДДС регистрацията за прилагането на режима в Съюза се прекратява по инициатива на лицето, когато престане да отговаря на условията по чл. 156, ал. 1. Едно от условията, предвидени в чл. 156, ал. 1 от закона, на които следва да отговаря дружеството, за да е налице право да бъде регистрирано за прилагането на режима в Съюза, е да бъде регистрирано на основание чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 или 3 от ЗДДС. В резултат на промяната в правната форма се прекратява преобразуващото се дружество, прекратява се и регистрацията му по ЗДДС, което означава, че същото – преобразуващото се дружество понастоящем не отговаря на поставеното с чл. 156, ал. 1 условие да бъде регистрирано по закона.
Съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗДДС за прекратяване на регистрацията по ал. 1 лицето подава до компетентната териториална дирекция на НАП заявление за дерегистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с квалифициран електронен подпис посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на НАП чрез въвеждане на данните през приложението.
Предвид гореизложеното, независимо от невъзможността да бъдат подадени документи с квалифициран електронен подпис на преобразуващото се лице, за да бъде спазена разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от ЗДДС, заявлението за дерегистрация за прилагане на режим в Съюза и последната справка-декларация за второ тримесечие на 2018 г. за преобразуващото се дружество следва да бъдат подадени от новоучреденото дружество, подписани с квалифициран електронен подпис, на официален електронен адрес на НАП ([email protected]).

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар