подаванетона коригираща декларация по чл. 104 ДОПК, изразяваме следното становище:

Изх. №26-В-41
Дата:21.10.2009 год.
ЗМДТ, чл. 17;
ДОПК, чл. 104;
ДОПК, чл. 105.
В отговор на въпросите, които поставяте относно подаването на коригираща декларация по чл. 104 ДОПК, изразяваме следното становище:
ЗМДТ предвижда, че задълженията за данък върху недвижимите нежилищни имоти, собственост на предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, се определят с подаването на данъчна декларация по реда на чл. 17, ал. 1 от същия закон. Последната представлява декларация по смисъла на чл. 105 ДОПК, т.е. такава, с която задължените лица сами изчисляват основата и дължимия данък.
В разпоредбите на чл. 104 ДОПК законодателят изрично е предвидил ред и срокове за извършването на корекции на подадени в срока, установен в съответния закон, декларации по смисъла на чл. 105, с които лицата сами изчисляват основата за данъчно облагане и дължимия данък.
По силата на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 ДОПК след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Промени в подадена декларация се извършват с нова декларация.
Тази разпоредба, съобразена с правилата за подаване на декларация за облагане на недвижими имоти от предприятия по ЗМДТ /чл. 17 ЗМДТ/ означава, че при придобиване на недвижими имоти и при настъпване на промени в обстоятелства във вече декларирани имоти, данъчнозадълженото лице следва да подаде коригираща декларация в двумесечен срок от придобиването, съответно в двумесечен срок от настъпването на промяната в обстоятелство.
В конкретния случай е подадена декларация по чл. 17 ЗМДТ за имот – земя и сграда, МВЕЦ …… – сградоцентрала и бетонова конструкция, намиращи се в землището на с. М….., с вх. № …. от 20.07.09 г. В декларацията е посочено, че имотът е придобит по стопански начин, с разрешение за ползване № СТ-12-611/02.07.08 г., като декларираната отчетна стойност е 11 737664.97 лв. В случая придобиването на имота не е осъществено чрез правна сделка, а по стопански начин, т.е. задължението за деклариране възниква от момента на завършване на сградата или започване на ползването – чл. 15 ЗМДТ /разрешение за ползване Изх. № СТ-12-612 от 02.07.08 г., за сградата/. Декларация по чл. 17 ЗМДТ следва да бъде подадена в двумесечен срок от завършване и започване на ползването, т.е. до 02.09.08 г., това е законоустановения срок за подаване на декларация по чл. 17 ЗМДТ, съответно коригираща декларация на основание чл. 104 ДОПК следва да бъде подадена също в този срок. В случая, обаче, декларацията за придобиване е подадена след една година – на 20.07.09 г. , а коригиращата декларация – на 14.08.09 г., т.е. двете декларации са подадени след законоустановения срок за подаване на декларации. Поради тази причина първата декларация, макар и подадена след срока, поражда действие, докато втората следва да се счита неподадена – чл. 104, ал. 4 ДОПК и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.
Поради сложността на конкретния случай от гледна точка на счетоводното отразяване на актива корекция на изчисленото задължение и данъчната основа следва да бъде извършена с ревизионен акт, издаден от компетентния администриращ орган.
В процесите на установяване на задължения и отговорности за данъци органът по приходите, респективно общинският орган, има правомощията, регламентирани в чл. 12, ал. 1 ДОПК, а именно да изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, както и да изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители и др.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставки

Изх. № 24-30-22Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставкиУважаема г-жо ,Във връзка с Ваше писмено

Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДДС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г., изм. ДВ. бр.3/2007

Изх. № 24-30-15Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила

данъчно третиране и деклариране с декларация обр. 6 на дължимия данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху изплатени възнаграждения за положен личен труд от

Изх. № 491/14.02.2013 г. ЗДДФЛ – § 1, т. 26, б. „и”; чл. 42; чл. 65, ал. 11; чл. 66, ал. 1КСО – чл. 5,

Сигнал на Община …… относно неиздаване на данъчен документ от изпълнител по договор за обществена поръчка, във връзка с изпълнението на който е налице висящ правен спор

Изх. № 04-19-188Дата: 03.05.2018 год.ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;ДОПК, чл. 72ОТНОСНО: Сигнал на Община …… относно неиздаване на данъчен документ от изпълнител по