ползване на данъчно облекчение при наемане на безработни

Изх. №26-В-18
Дата: 22.05.2008 год.
ЗКПО, чл. 177
ОТНОСНО: ползване на данъчно облекчение при наемане на безработни
Във връзка с писмото Ви, заведено вна НАП с вх. № 26-В-18/22.04.2008 г., отговаряме следното:
Съгласно чл.177 от Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е наело лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12последователни месеца и към момента на наемането му то е:
1.регистрирано като безработно за повече от една година, или
2.регистрирано безработно лице па възраст над 50 години, или
3.безработно лице с намалена работоспособност.
Намалението се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за първите 12 месеца от наемането. Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период.
Намаление не се извършва за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта и когато за наетите лица е ползвано данъчно облекчение по чл. 192 от ЗКПО.
При сключване на трудовия договор наетото лице следва да удостовери качеството си на регистриран безработен с представянето пред работодателя на служебна бележка, издадена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта /Бюро по труда/ за периода на регистрацията му като безработен.
Трудовият договор може да бъде безсрочен или срочен, но за не по-малко от 12 последователни месеца. Наетите лица мотат да работят при пълно или непълно работно време.
Съгласно чл. 245 от Кодекса на труда при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.
По силата на чл. 6. ал. 2. т. З от Кодекса за социално осигуряване и чл. 1. ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски за наетите лица по трудово правоотношение се дължат осигурителни вноски върху полученото или начислено и неизплатено брутно месечно възнаграждение, но не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. В случай, че лицата не са отработили всичките дни през месена, минималния месечен осигури- телен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40. ал. 4 от КСО. Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или по чл. 138, ал. 2 от кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните но чл. 40, ал. 4 от КСО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »