подавене на уведомления по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, внасяне на осигурителни вноски и подаване на данни съгласно Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за работещи по трудови правоотношения в училища от

2_2296/ 15.09.2008 г.
КСО-чл.5,ал.4; чл.7, ал.8
Наредба № 5
ОТНОСНО: подавене на уведомления по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, внасяне на осигурителни вноски и подаване на данни съгласно Наредба Н-8 от 29.12.2005 г.за работещи по трудови правоотношения в училища от системата на народната просвета
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в Община –…………………….,директорите на училища, от системата на народната просвета са назначени по трудов договор от началника на инспектората, а директорите на детски градини от кмета на общината. По БУЛСТАТ на тези работодатели са подадени и уведомленията по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда. В същото време, осигурителните вноски се внасяти данните по чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ сеподават от БУЛСТАТ на съответните учебни заведения. Интересувате се представлява ли проблем тованесъответствие между работодател и осигуряващ /осигурител/.
При така изложената фактическаобстановка, изразяваме следното принципно становище:
На основаниечл.10, ал.4 от Закона за народната просвета държавните и общински детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лица. Общински са детските градини, училищата и обслужващите звена, които се финансират от общинските бюджети.Чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, определя кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, който със заповед определя правата и отговорностите с бюджетни кредити от втора и трета степен. Съгласно § 71, ал. 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2008 г. от 1 януари 2008 г. всички училища в системата на народната просвета прилагат система на “делегирани бюджети“.
Относно подаването на уведомления за сключени трудови договори, съгласно чл.62, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
По смисъла на§ 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на КТ ,”работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
Във връзка с чл.62, ал.3 от КТвНаредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4от КТ, също е определено, че работодателите уведомяват компетентната териториална дирекция на НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпращатуведомление, приложение към Наредбата .
От изложеното става ясно, че нормативната уредба изисква уведомленията за регистрация на трудовите договори да постъпват в компетентната ТД на НАП по БУЛСТАТ наработодателя.
Кодексът за социално осигуряване (КСО) определя като осигурител всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
По силата на чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите са задължени периодично да представят в Националната агенция заприходите данни.
Съдържанието, сроковете, начинът и редът заподаване на декларации по ал. 4 на чл.5 от КСО са определени с Наредба Н-8 от 29 декември 2005г. в сила от 01.01.2006г. Относно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО в чл. 2, ал. 1 от наредбата е указано следното: «работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец 1, 3 и 5 (приложения № 1, 2 и 3 към наредбата). В декларациите се вписва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения.».
Съгласно чл.7, ал.8 от КСО, осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително и за авансови плащания.
В практиката са налице случаи най-често в държавните и общински структури, поради спецификата на работата им и нормативната уредба, при които работодателят е един, а осигурител е друг, т.е. уведомленията по чл.62, ал.4 са подадени по един БУЛСТАТ, а декларациите обр.1 и 6 от друг БУЛСТАТ.

Оценете статията

Вашият коментар