Социално, здравно осигуряване и данъчно облагане по договор за управление и контрол

2_2281/03.09.2008 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7
КСО – чл.6, ал.2
ЗДДФЛ – чл.24, ал.1 и ал.2
ЗДДФЛ – § 1, т. 26, б. з) от ДР
ОТНОСНО: Социално, здравно осигуряване и данъчно облагане по договор за управление и контрол
Според изложената в запитването фактическа обстановка, в договора за управление и контрол на назначеният в дружеството управител е предвидена клауза при достигане на пенсионна възраст на същия да бъдат изплатени определен брой брутни заплати. Въпросът, който поставяте е относно това дали се дължат социални и здравни осигуровки върху тези заплати и какво е данъчното им облагане.
С оглед изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.141, ал.7 от Търговския закон /ТЗ/, отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик. В компетентността на общото събрание, според чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, освен да избира управителя, е и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност.
Договорът за управление и контрол, видно от цитираните разпоредби, намира изрична уредба в ТЗ, предвид което за него не могат да бъдат приложени правилата за трудовите договори, визирани в Кодекса на труда /КТ/. С изменението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2008 г. в § 1, т.26, б. з) от ДР на закона, правоотношенията по договори за управление и контрол са приравнени на трудови правоотношения, но тази фикция е предвидена само за целите на облагане на доходите на физическите лица.
Според описания в запитването случай, в договора за управление и контрол е уговорена сума, размерът на която е определен брой брутни работни заплати, като изплащането й зависи от настъпването на конкретен факт – достигането на пенсионна възраст от управителя. След като сумата се изплаща на лицето за положен от него труд, следва да приемем, че се касае за доход от трудова дейност, който съгласно чл.6, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ се включва в дохода върху който се дължат осигурителни вноски.
Изпълнителите по договори за управление и контрол са включени в кръга на задължително осигурените за всички осигурени социални рискове лица, съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Осигурителни вноски се дължат върху полученото или начислено месечно брутно трудово възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за календарната година по дейности и групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Основните икономически дейности и квалификационни групи професии се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителят и осигуреното лице в съотношение 60:40 за 2008 г.
По отношение на данъчното облагане, с оглед предвиденото в § 1, т.26, б. з) от ДР на ЗДДФЛ приравняване на правоотношенията по договори за управление и контрол на трудови,за уговорената в договора сума следва да се приложи чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. Тъй като сумата, която ще изплатите на управителя на дружеството при навършването му на определена възраст не попада в изключенията по чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ, нито е освободена от облагане на друго законово основание, същото представлява облагаем доход от трудово правоотношение за съответното физическо лице. По отношение на авансовото удържане на данъка се прилагат разпоредбите на чл. 42 от ЗДДФЛ, а при внасянето му – чл. 65, ал. 10 и 11 и чл. 66 от същия закон.’

Оценете статията

Вашият коментар