Получаване на суми като дарение за лечение на дете.

Изх. № 94-Д-341
Дата: 01.10.2019 год.

ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ДОПК, чл. 12, ал. 1.

ОТНОСНО: Получаване на суми като дарение за лечение на дете.

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-Д-341 от 01.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Казусът е свързан с набиране на средства за Вашия син, който е със сериозно и животозастрашаващо заболяване. В полза на сина Ви се превеждат средства от дарители, организират се онлайн и физически търгове на дарени вещи, като приходите от тях се превеждат по дарителска сметка. Досега сте използвали различни възможности за превод, а именно чрез Pay Pal, ЕКОНТ, с банков превод по дарителска сметка на името на сина Ви и чрез платформа ХЕЛП КАРМА, като най-често използваният метод е бил чрез ЕКОНТ. От месец юли ЕКОНТ прекратява възможността за превод по сметка и остава възможността за превод до частно лице, което усложнява ситуацията.
Позовавайки се на чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сте продължили превеждането чрез ЕКОНТ, но до частно лице, т.е. до Вас в качеството Ви на родител. В основанието за превода задължително изисквате да бъде изписано ДАРЕНИЕ за …
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Законосъобразен ли е начинът, по който процедирате?
2. Следва ли да декларирате получените от ЕКОНТ по описания начин суми и ако следва, по какъв ред?
3. Ще бъде ли инициирана проверка от НАП при надхвърляне на определена сума, получена от Вас чрез дарения по описания начин?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по въпросите от наша компетентност:

На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт и в съответствие с чл. 52 от ЗДДФЛ не е налице задължение за декларирането му в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. В сила от 01.01.2018 г., на основание чл. 50а от ЗДДФЛ, местните физически лица могат по желание да декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от същия закон придобитите през годината доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Следва да имате предвид, че начинът, по който се получава имуществото, вкл. и парични средства, не е от значение при определяне на неговия размер.
Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки, като осъществяват производството самостоятелно. При изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) те са независими и действат само въз основа на закона (чл. 4 от ДОПК). Ревизия или проверка може да бъде инициирана както по искане на задълженото лице, така и по преценка на органите по приходите и не е в зависимост от получаването (надхвърлянето) на определена сума, в случая получена от Вас като дарения по описания от Вас начин.

5/5

Вашият коментар