Ползването на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-94-К-13
Дата: 21.02.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6

ОТНОСНО: Ползването на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-94-К-13 от 13.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:

В подадена от Вас годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път с вх. № …../10.01.2020 г. дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация е намален с отстъпка от 5 на сто. Прилагате полученото от Вас съобщение за резултатите от обработката на декларацията и справка за задълженията Ви, в които са посочени различни дати за внасяне на дължимия от Вас данък. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Коя е крайната дата за плащане на данък по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с 5% отстъпка?
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба изразявам следното становище по поставения въпрос:
В общия случай, на основание чл. 48, ал. 5 от ЗДДФЛ, дължимия данък по годишната данъчна декларация се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. При невнасяне на данъка в срок до 30.04.2020 г. се дължат лихви по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. От друга страна в разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ е предвидена по-ранна дата при ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне. На това основание лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Доколкото в подадената от Вас годишна данъчна декларация е приложено правилото на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, срокът за внасянето на данъка е 31.03.2020 г., както е посочено в съобщението за резултатите от обработката на декларацията. Ако до тази дата не внесете сумата на дължимия данък за довнасяне, намален с отстъпката, ще отпадне основанието за ползването й, тъй като няма да е изпълнено едно от условията, регламентирани в чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ. В този случай след 31.03.2020 г. дължимият от Вас данък ще бъде 2580 лв., т.е. без приспадане на отстъпката, което автоматично ще се отрази в справката за задълженията Ви.
В допълнение Ви уведомявам, че описаният от Вас въпрос е взет предвид и за по-голяма яснота в електронна услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е допълнен допълнителен пояснителен текст в тази връзка.
НАП разчита на активната позиция на клиентите си, в това число и по отношение на Е-услугите, с цел тяхното усъвършенстване и развитие.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар