Получена фактура от лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 67

ОТНОСНО: Получена фактура от лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-53 от 11.06.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена фактура по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Идентично запитване от Вас е постъпило с вх. № 20-21-41/30.04.2019 г.
В запитването са поставени следните въпроси:
1.Трябва ли „А“ ЕООД – наемател да получава фактура с ДДС от ЕТ на физическото лице наемодател? Може ли да получава квитанция от физическото лице за получения наем при положение, че собствеността на имота е на физическото лице, както се постъпва от страна на съпруга на лицето? Да се има предвид, че физическото лице не е регистрирано по ЗДДС, а само ЕТ.
2. Ако физическото лице и ЕТ са едно и също лице и се издава фактура, следва ли „А“ ЕООД – наемател да подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и да удържа авансов данък върху стойността на наема без ДДС или да го приема за директен разход?
Към запитването сте приложили копие на договора за наем и копие от получена фактура за наем.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и поставените въпроси, считам, че със становището изразено от Дирекция ОДОП … с изх.
№ 20-21-41/14.05.2019 г. е отговорено на същите.
С оглед на приложено копие на фактура и запис за изчислена данъчна основа, следва да имате предвид, че данъчната основа за изчисляване на дължимия авансов данък върху дохода от наем от предприятието-наемател следва да бъде нетната основа на услугата /без ДДС/.
Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 /Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи/, се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец, и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия правен режим, следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност – като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец.
Предвид на това във фактурата следва да се посочи стойността на наема, размерът на ДДС, на отделен ред размерът на удържания авансов данък и сумата за плащане, която да е равна на действително получената. Стойността за плащане в издадения фискален касов бон следва да е равна на стойността, посочена във фактурата.
Разходът за наем е данъчно признат за дружеството в размер на посочената във фактурата стойност от 250 лв., съответно при спазване на общите изисквания на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Още веднъж обръщам внимание, че доходът от наем е доход на физическото лице наемодател, при условие, че имотът не е собственост на ЕТ и не е приложен реда на чл. 27 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар